Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Biskop Halvor Nordhaug med tema for kvelden: Kor kristent skal Noreg vera.
Temakveld der biskopen svara på spørsmål frå konfirmanten Kristian Øvstebø.
Knapt 150 menneske møtte fram til temakveld i Uskedal kyrkje onsdag i denne veka. Tilskipinga var ein del av bispevisitasen i Kvinnherad og biskop Halvor Nordhaug var sjølv innleiar med tema: Kor kristent skal Noreg vera. Ein av konfirmantane i kyrkja, Kristian Øvstebø, bad biskopen om svar på to sentrale spørsmål i notida. Biskopen svara, helsa på og hadde ein samtale med Kristian etter møte.
28.09.2018
 
Ordførar Peder Sjo Slettebø saman med adm. dir. Hans Petter Selstad.
SELSTAD satsar tungt i Uskedalen.

SELSTAD AS har sidan 1955 levert produkt til marine og maritime næringar. På den offisielle opninga i dag kom det klart fram at selskapet satsar på Uskedalen med si etablering av servicestasjonen på Børneset. Det føreligg ein leigeavtale på 10 år med høve for forlenging og selskapet har kjøpt seg inn i eigedomsselskapet Eidsvik Eigedom. Selstad og Eidsvik vil saman utvida og utvikla industriområde. 
27.09.2018
 
Uskedalselva gjekk stri i går morgon. Elva ved Uskedal bru er fotografert kl. 08.00.
50 mm nedbør på 6 timar.
Det vart målt 50,2 med mer nedbør på 6 timar i går, onsdag 26. september. På topp ligg Åkrafjorden med heile 80,2 mm nedbør, 30 mm meir enn i Uskedalen. Minst nedbør kom det på Varaldsøy.Uskedalselva gjekk stri, men ho var ikkje på sitt høgste. Nokre justeringar i elva dei siste åra gjer at det er mindre flaum inn på bakkane i høve til slik det var før.
27.09.2018
 
Prosten i Sunnhordland leia møte, her saman med biskop Halvor Nordhaug.
Biskopen møtte Indremisjonslaga frå sju bygder.
Biskopen inviterte til middag og samtale med Indremisjonslaga i kommunen. Det vart gjort i Uskedalen, bygda der Samskipnaden vart skipa i ei løe på Døssland i 1864. Det var godt frammøte med tre representantar frå kvar av dei sju bedehusa. Det var ikkje frammøte frå Uskedal bedehus. Uskedalen.no kjenner ikkje til grunngjevinga for at Uskedal Indremisjon valde å ikkje møta biskopen.
27.09.2018
 
Her har du ein unik sjanse til å vera med på ein variert og interssann tur til Cuba.
Bli med på Cubatur i februar/mars 2019.
Me er ei gruppe som dreg til Cuba februar/mars 2019. Første del av turen blir ei rundreise på øya med eigen minibuss, sjåfør og guide. Dette er ein unik rundtur lagt opp etter ynskje frå oss. Me besøkjer byar og område rundt på heile Cuba, frå  Havanna i nordvest til Santiago de Cuba i sydaust.
26.09.2018
 
Biskop Nordhaug gjestar Uskedalen i dag med møte og temakveld i kyrkja.
Kom og møt biskop Nordhaug i Uskedal kyrkje i kveld, onsdag 26. september kl. 19.
I dag, onsdag 26. oktober, er biskop Halvor Nordhaug klar for Uskedalen. fyrst i eit møte med bedehusa og indremisjonslaga i kommunen, seinare på temakveld i Uskedal kyrkje kl. 19. Innleiinga til Nordhaug har tittelen Kor kristent skal Noreg vera. Saman med filosofen Syse har biskopen skrive bok med same tittel. Etter føredraget vert det kyrkjekaffi, samtale og høve til å stilla spørsmål.
26.09.2018
 
Klatreveggen er oppgradert og klar for aktiv bruk i haust og vinterhalvåret.
Stor aktivitet i klatregruppa - mange tilbod.
Klatregruppa i Uskedal Idrettslag har driftsansvaret for klatreveggen i Aktivitetshuset. Etter siste styremøte går gruppa ut med klatretider, dugnad og kurs. Alle er velkomne til å vera med på klatring, ute og inne, og med ulik vanskegrad. Medlemer i Idrettslaget har høve til å vera med i veggen utan avgift. Ikkje medlemer betaler kr. 30,- for å klatra/sikra.
25.09.2018
 
Eit av mikjøkrava er å få montert sandfangkummar som samlar opp gummikulene.
Miljøkrav til kunstgrasbanar vil føra til høge kostnader.
Nye reglar for kunstgrasbanar frå Miljødirektortet har vore ute til høyring. Nye og strengare miljøkrav og utbetringar vil medføra høge kostnader for eigarane. Av sju slike banar i Kvinnherad er Kunsten i Uskedalen eigd og driven av Uskedal Idrettslag. Miljøkrava går særleg på korleis ein skal hindra at gummipartiklar og plast kjem på avvegar.
24.09.2018
 
21 konfirmantar samla i kyrkja i dag.
Kyrkjebok og presentasjon av 21 konfirmantar.
Ei mest fullsett kyrkje fekk i dag vera med på konfirmantpresentasjon og utdeling av kyrkjebok til 4, 5 og 6 åringane. Kyrkje var pynta med ballongar i gangen og på Preikestolen. Salmane og all formidling av lagt opp med tanke på at gudstenesta var ein viktig del av trusopplæriga. Trusopplærar,Toril Langeland, saman med soknepresten og kantoren hadde regien og stod for gjennomføringa.
23.09.2018
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
17.10.2018
REFLEKS!! REFLEKS!! REFLEKS!!
På veg til jobb i regn og mørke i dag tidleg trefte eg fleire mørk-/gråkledde Uskedalsungdommar på veg til skulebussen.  Dei var vanskelege å sjå, for refleks var heilt fråverande!! Vi set stor pris på dei flotte ungdommane våre, og bed dei og alle andre om å bruka refleks, og aller helst refleksvest, når dei går langs vegane framover.  VI VIL SJÅ DÅKE!!!

tid
17.10.2018
Har du bilete av fiskereiskapen kjer ?
I Kvinnhesminne til neste år vert det arbeidd med ein artikkel om fiske med kjer i Uskedalselva. Audun Eik i Sogelaget spør om nokon kan ha bilete av eit kjer. Det er ein fast fiskereiskap til lakse- eller aurefiske. Eit kjer er bygd i tømmer og vart brukt i fossar eller stride straumar. Reidskapen fungerer som ei teine der fisken går inn og kjem ikkje ut. Det er ikkje lov å fiska med kjer i dag. Kontakt Audun Eik: 481 52 785.


kb
17.10.2018
Hugs informasjonsmøte om kreft i Gamleskulen.
Det er informasjonsmøte om kreft i Gamleskulen i kveld, onsdag 17. okt. kl. 18. Noko av innhaldet i møte vert informasjon om bryst- og prostatakreft. Kreftkoordinatorane vil også informera om aktivitetsmeistring for å få ein meiingsfull kvardag. Møte er ope for alle.

kb
15.10.2018
Nokre ledige billettar til haustfesten, 20. oktober
Det er god påmelding til ungdomslaget sin haustfest fyrstkomande laurdag, 20. oktober i Helgheim. Det er nokre ledige plassar. Kontakt: Rigmor Rasmussen( 470 23 450 ) eller Kristian Bringedal ( 915 31 487 ).

kb
15.10.2018
Senterpartiet med Skråblikk på Kvinnherad.
SP startar arbeidet med nytt valprogram i Uskedalen tysdag 16. oktober kl. 18 på Elins Matgleder. Bjørn Olav Tveit skal ha innleiing som skal vera eit skråblikk på Kvinnherad. Samlinga i Uskedalen i morgon er den fyrste i ein serie på tre. Tema er: Kommunal forvaltning, næringsliv/arbeidsplassar, frivillighet. Møte er ope for alle.

kb
14.10.2018
Rekordvarme og håslått i oktober.
På nokre fine dagar med vind og turke vart den siste håslåtten teken tidlegare i veka. Det er truleg varmerekord i oktober når vi tek med temperaturen på desse dagane: Torsdag: 22,9. Fredag: 20,3. Laurdag: 21,1 og Sundag: 20,7 varmegarder.

kb
14.10.2018
Kreftkafe i Gamleskulen onsdag 17. okt. kl. 18.
Det vert kafe i Gamleskulen onsdag 17. okt. frå kl. 18 til kl. 20.30. På samlinga vert det fleire innlegg om det å leva med kreft. Kreftsjukepleiarane og brukarorganisasjonane vert med. Det same vert ergoterapitenesta. Det er sett av tid til servering og sosialt samvære. Uskedal Heselag er tilskipar.

kb
14.10.2018
kr. 34.700,- kom inn på Bedehusbasaren.
Det kom inn kr. 34.700,- på Bedehusbasaren i går. Det er eit svært godt resultat. Indremisjonen takkar alle for gåver, gevinstar. god støtte og godt frammøte. Pengane går til kostnader med drift og investering.

kb
13.10.2018
Branntroppen var med på båtberging på Sunde.
Branntropp Uskedal var med på båtberging på Sunde i går. Det var MS NYSAND som tok i vatn og som gjekk til kai for å letta skuta så mykje at den akutte faren var over.

kb
12.10.2018
To nye firma i september.
Det er registrert to nye firma i Uskedalen i september. Det er Steinsvåg Legeverksemd v/ Magnus Kr. B Steinsvåg ( enkeltmannsføretak ) og AJ Utleige og Eigedom v/ Arvid Hjelmeland - utleige av eigen eller leigd fast eigdedom.

kb
Siste Nyhende
17.10.2018
Stor mediamerksemd om Skorpo.
Skorpo er i media sitt søkjeljos. Det er ikkje nok med at NRK har sendt dokumentaren Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Det neste er naturprogrammet Helt naturleg med filming frå fjellgarden Bjørnebøle og frå Johannes Hauge og gardsdrifta hans på Skorpo. Filminga vart gjort tidleg i august månad av Jan Grønseth. Episodane frå Kvinnherad vert truleg sende ein gong på våren 2019.
15.10.2018
Leileghetsbygg i Uskedalen utleigd til Concolvo as.
Valo Eigedom as ved Elin Stene og Geir Rusten har inngått leigekontrakt med entreprenørfirma Concolvo as. Bakgrunnen er ein større kontrakt firma har fått i samband med utbygginga på Hydro Husnes. Det er langtidsleige, i fyrste omgang for eit år. Leigetida kan bli forlenga. Det seksjonerte leileghetsbygget har gateadresse Uskedalsvegen 510 - 512 og 5 av totalt 6 seksjonar er med i leigeavtalen. 
15.10.2018
Ein ny generasjon fruktbønder på Steinsletto.

Karoline og Bjørnar Gjerde Eik ( begge 30 år ) er dei nye fruktbøndene på Steinsletto. Oppstarten med ein rekordsesong lovar godt. Fyrste året reknar dei med å hausta 6 tonn eple for sal. Det meste går til faste kundar frå den tida Gunnbjørg og Magne Eik dreiv garden. I tillegg kjem torghandel og levering til alle som tingar frukt. Eit skilt ved Fylkesvegen syner vegen fram til plassen. Eit lite parti eple går til pressing, men det er til eige bruk.
14.10.2018
Ny rullestolinngang på Bedehuset.
Alle offentlege bygg og forsamlingshus skal ha universell utforming, noko som vil sei at huset skal vera tilpassa funksjonshemma og brukarar i rullestol. Eldre lagshus og kyrkjer er lite tilpassa for slik utforming. No har styret i Uskedal Indremisjon gjort eit stort arbeid med å gjera inngangen på Bedehuset funksjonell for alle uansett funksjonsevne. Alle kostnader er dekka av eigne midlar og arbeidet er gjort på dugnad.
13.10.2018
Basar med lange tradisjonar og alltid like populært.
Bedehusbasaren samla mykje folk i det dårlege veret. Det var vanskar med parkering og nokre måtte finna plass for bilen i sentrum og gå fram til lokale. Uskedalen har lange tradisjonar med basarar av ulike slag. Bedehusbasaren har truleg vore årleg sidan huset vart bygd på 1930 talet. Inntekta går til drift og investeringar på Bedehuset. Indremisjonsstyret reknar med ei inntekt rundt kr. 30.000,-
12.10.2018
Topp musikal og møte med Statsministeren.
Onsdag 10 oktober var det premiere på Flashdance musikal på Chareau Neuf i Oslo. Tore Sergei Myklebust er direktør i Starworks AS som er produsent og arrangør. Musikalen fekk svært god kritikk i Oslopressa, faktisk berre 5 og 6 på terningen. Mange har særleg merka seg dette at det er mange unge og dyktige artistar med i framsyninga. Statsminister Erna Solberg var på premieren og fekk helsa på direktøren Tore Sergei Myklebust.
12.10.2018
800 sekker ved gjev pengar i lagskassen.

Å vera medlem i jubileumskoret Røysterett for Alle er meir enn song og konsertar. I over 15 år har koret vore i Hauglandslia på veding. Arbeidet er sosialt. Dessutan gjev det pengar i lagskassen. I 2018 reknar styret med at ein vil pakka og selja 800 sekker  ved som igjen fører til ei inntekt kring kr. 50.000,-.
11.10.2018
Ny løe på gamal tuft i Gardsbarnehagen.
Ein gardsbarnehage må ha ei løe og slik vert det i Dønhaug Gardsbarnehage. Arbeidet starta med riving av den gamle løa, utreisking og murarbeid før nytt reisverk i stål kom på plass for kort tid sidan. No er det tid for plating av vegger og tak. Løa skal vera klar til bruk tidleg i det nye året, 2019. Kostnaden er rekna til kr. 500.000,-. I tillegg kjem stor eigeninnsats.
10.10.2018
Bibelkurset held fram i kyrkja i kveld, torsdag 11. oktober.

Kurset Bibelreisen med soknepresten Per Hjemdal som kursleiar held fram i kyrkja i kveld, torsdag 11. oktober kl. 19. Del to av kurset handlar om Det nye Testamentet og det ope for alle der dei mest kjende bibelhistoriane vert formidla på ein ny og interessann måte. Kurset er utarbeidd av Bibelselskapet og er gratis for kyrkjelydane i Den norske kyrkja.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS