Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Høyringsuttale 3 - frå Odd Steinar Arnesen, rektor på Uskedal skule.

25.03.2021
Klikk på bilete for full storleik
Odd Steinar Arnesen, rektor på Uskedal skule, skriv høyringsuttale.
 
Odd Steinar Arnesen har dei siste åra vore rektor på Uskedal skule. Før det var han lærar på den same skulen. Arnesen har markert seg i fotballen, både som aktiv fotballspelar, oppmann og som trenar. Han er med i prosjektgruppa Gull av grus. Odd Steinar har også over fleire år vore med i leiinga for Festidalen. På postlista til Kvinnherad kommune finn vi tre fråsegner som enno ikkje er publiserte på uskedalen.no.
 
 
Fyrst og fremst vil eg sei at denne planen har eit alt for stort fokus på at det må byggjast nye storskular. Slik eg tolkar utfordringsbiletet som vert skildra i handlingsdelen, så er det slett arbeid vi driv på med på skulane i dag, samtidig som både bygg og uteområde er av svært dårleg kvalitet. Eg kjenner meg ikkje att i noko av dette. Utfordringsbiletet er og fokuset i den svært mykje omtala filmen som er lagt ved planen. Filmen er etter mitt syn rein propaganda for storskule.
 
Kvaliteten i alle skular kan heilt sikkert bli betre, det kan vi på alle område uansett kor stor skule ein har. På skulen vår arbeider vi systematisk og målretta for at vi kvar dag skal gje elevane våre den best moglege opplæringa, fagleg og sosialt. I Uskedalen har vi ei roleg og kjekk elevgruppe, der vi har minimalt med utfordringar med omsyn til det sosiale. Resultata på dei nasjonale prøvane varierer noko frå år til år, men vi held oss stort sett rett over/under landssnittet.
 
Dei tilsette held seg oppdatert og tileignar seg ny naudsynt kunnskap innafor ulike fagfelt. Fram mot 2025 vil fleire ta etterutdanning i mellom anna baisasfag og begynnaropplæring, noko som vil auka kvaliteten i heile skulen vår.
 
Om ein tenkjer på Uskedalen skule som ein liten skule, og det gjer ein i dette plandokumentet, så ser eg at eg skal ha ei kjensle av å vere åleine. Det har eg altså ikkje. Eg har mange rektorkollegaer eg kan støtte meg på og eg får god hjelp av rådgjevarane våre ved sektorkontoret. Men fyrst og fremst har eg gode kollegaer på skulen vår. Sjølv om eg er åleine i leiinga så dreg vi lasset saman, og eg har ikkje ein dag hatt ei kjensle av at dette har vore ein einsam jobb.
 
Skulen i Uskedalen har eit fantastisk uteområde. Sjølve skuleplassen er stor og inneheld fleire store leikeapparat som gjev elevane våre varierte fysiske utfordringar. I tillegg har vi ein kunstgrasbane og klatrepark som elevane har tilgang til i alle friminutt og i alle timar med fysisk fostring. Ved skulen vår har vi stort fokus på fysisk aktivitet. Vi har ei skuleløype som alle elevane nyttar fleire gonger i veka. Vi har og mange velvillige grunneigarar som let oss nytta ulike uteområde til både leik, aktivitet og til å gå turar. Samarbeidspartnarar som Kvinnherad Vekstbedrift, Uskedalen Helselag og Spar Uskedalen støttar oss kvart år slik at vi t.d. kan reisa på Tinestafetten og ha elevkantiner. Eit slikt lokalt samarbeid er ein av styrkane til bygdeskulane våre, og vil bli vanskelegare om vi samlar alle elevane på nokre få storskular.
 
Sjølve skulebygget fekk for nokre år sidan nye yttervegger. Klasseromma våre er store og romslege, og elevane fekk for eitt år sidan renovert elevtoaletta. Vi har i tillegg mange rom som gjev oss moglegheit for å nytta moderne og tilpassa undervisningsmetodar. På skulefritidsordninga ved skulen deltek det kvar ettermiddag rundt 20 elevar. Dei nyttar eigne rom til ulike aktivitetar, men har i
tillegg tilgang til idrettshallen og uteområda til skulen. Sjølvsagt vil det heile tida vera behov for vedlikehald, det vil det vera med alle bygg. Når det er sagt, så må eg sei at eg stiller spørsmål til korleis ein har kvalitetssikra dei kostnadane som er skissert når det gjeld kva dette vedlikehaldet vil kosta. Noko av dette meiner eg er prisa alt for høgt.
 
Skulen har dei par siste åra fått eit godt samarbeid med andre etatar i kommunen som t.d. PPT og skulehelsetenesta. Vi har månadlege samarbeidsmøter med PPT, der vi drøftar arbeidet vårt bådemed omsyn til arbeid med enkeltelevar, men og korleis vi kan forbetra undervisninga vår. Skulehelsetenesta kjem no stort sett til oss ein dag kvar veke. Her vert dei årlege rutinane med omsyn til oppfølging av borna ivareteke, samtidig som det vert opna for at elevar som treng snakka om tankar og kjensler får moglegheit til det. Dette er ordningar som fungerer godt, og som kan fortsetja med å fungera godt sjølv om vi opprettheld skulestrukturen.
 
Det er og viktig å ta med at vi har eit veldig godt samarbeid med barnehagane i bygda. Dette sikrar borna ein trygg og god overgang frå barnehage til skule. Vi har samlingar med skulekameratar og fadrar (elevar i skulen) ein gong i månaden året før skulestart. Barnehagane nyttar og skulebygget, og då spesielt idrettshallen, til dei aktivitetane dei ønskjer.
 
Når det gjeld heildagsskule, så tenkjer eg at det er noko som til dels har vore prøvd før (ref. Rosendalsprosjektet) utan særleg hell. Tanken om at vi skal pressa mest mogleg inn i skulen vert etter mi meining feil. Ungane treng den pausen dei får frå skuleslutt til eventuelle aktivitetar dei skal delta på om ettermiddagen/kvelden. Det vil og bli utfordrande å trekkja til seg frivillige lag ogorganisasjonar i denne tida, då dei fleste vaksne, som fungerer som trenarar og liknande, er i arbeid på dagtid.
 
Oppsummert så meiner eg at Uskedalen skule har livets rett. Vi har mange engasjerte og kompetente lærarar og fagarbeidarar som kvar dag gjer sitt beste for at alle elevane våre skal ha det bra og lære best mogleg. Vi har eit godt skulebygg med mange moglegheiter for å leggja til rette for god undervisning, og vi har eit framifrå uteområde. Samarbeidet med barnehagane er veldig godt, og vi gjev borna i bygda ein god og trygg overgang til skulen.
 
Eg meiner difor at vi bør oppretthalda store deler av den strukturen vi har i dag. Men då må dei økonomiske rammene justerast deretter. Det vil vera feil å oppretthalda strukturen slik den er i dag om ikkje politikarane våre løyver pengar til det. Slik det er no så har det over fleire år vore kutt i rammene våre, og grensa er no nådd.
 
 
Tekst: Odd Steinar Arnesen
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
10.04.2021
Innspurt i SPLEISEN til ungdomslaget!
SPLEISEN som styret i Uskedal ungdomslag starta for å skaffa midlar til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet har blitt ein suksess.  Siste 10 dagane har det komme inn over 22.000 kr, og resultatet er i skrivande stund på 37.751.  Til saman har 77 givarar bidrege.  Dei fleste er naturleg nok privatpersonar, både bygdefolk og andre, men nokre firma har også i høgste grad bidrege til det solide resultatet med rause gåver.  No er det berre to dagar att, og kanskje er det framleis fleire som vil støtta det gode tiltaket?  Dei som ønskjer det, finn SPLEISEN HER.

tid
10.04.2021
Uskedalsjenter med inspirasjonsfilm til koronatrøtte.
Mange av oss er nok ganske så koronatrøtte, men det gjeld å halda motet oppe. Då kan det vera godt å få nokre tips til motivasjon.  Amalie Hovden Rød og Camilla Ripel Myklebust som går siste året på breiddeidrettsfaget ved KVV har derfor laga ein kjekk inspirasjonsfilm med gode tips til korleis vi kan halda oss i aktivitet.  Eg anbefaler filmen for alle, og dei som er abonnentar på Kvinnheringen.no, kan sjå den ved å klikka HER.

tid
08.04.2021
Covid - 19 melding.
Med bakgrunn i smitte på Peppes Pizza bed kommunelegen deg vera merksam på symtom og dermed testing, dersom du var der laurdag 3. april mellom kl. 12.00 til kl. 17.00.

kb 
07.04.2021
Remi Onarheim - ny leiar i Uskedal Utvikling.
Remi Onarheim er vald til ny leiar i Uskedal Utvikling. Med i styret er: Egil Myhre, Oddbjørn Kroka, Gunn Mari Moberg og Andreas Tarberg. Varamedlemer. Berit H. Døssland, Elisabeth Rosseland og Jan Erik Olsson. Revisorar: Hans Reidar Kjærland og Leon Gundersen. Rekneskapsførar er Alf Hjønnevåg. Han bed om fritak og bed om at styret finn ein ny kandidat i hans plass.

kb
06.04.2021
Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 7. april kl. 19.00.
Det er tillyst årsmøte i Uskedal Utvikling i morgon, onsdag 7. april kl. 19.00 i Gamleskulen. Årsmøtesaker: Årsmelding frå styret, Kafe Tiaren og nettsida uskedalen.no, rekneskap, handlingsplan, årspengar 2021 og utleigeprisar og val. Uskedalen.no er klar for overgang til ny plattform.

kb
04.04.2021
Svært mange støttar SPLEISEN til ungdomslaget.
Berre sidan 1.april har det komme inn tett på 11.000 kr til SPLEISEN som ungdomslaget har oppretta til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til no er det komme inn 26.551 kr frå 63 rause givarar og framleis kjem det stadig inn nye gåver.  De kan støtta den gode saka ved å gå inn HER.

tid
03.04.2021
Elins Matglede, Uskedalen, ope i dag kl. 11 - 16.
Elins Matglede er open i dag, påskeafta, frå kl. 11 til 16. Der kan du mellom anna kjøpa god karamell ostekake. Spring og kjøp.

kb
02.04.2021
Stor gåve, målet passert, men framleis kan de støtta SPLEISEN.
Like etter at vi hadde notis om SPLEISEN til Uskedal ungdomslag i går, kom det inn gåver på godt over 4000 kr slik at den var tett på målet på 20.000 kr.  I løpet av natta har den komme så vidt over, og er no på 20.001, men både firma og privatpersonar har framleis mulighet til å støtta SPLEISEN.  Det er 10 dagar att av perioden. Koronatida gjer at det krevst ekstra inntekter til å drifta både ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  SPLEISEN finn de HER.

tid.
01.04.2021
Utvidar tida på korona-telefonen og test-kapasiteten.
Kvinnherad kommune melder at i samband med 2 nye smittetilfelle som vart meldt om  i dag, vert det no utvida telefontid på koronatelefonen (908 60 166) førstkomande lørdag 03. april. Testkapasitet vert også auka. Ny tid vert kl. 08.00 til kl. 11.00.

tid
01.04.2021
Spleisen til Uskedal ungdomslag nærmar seg 16.000.
Styret i Uskedal ungdomslag er svært takknemlege for den overveldande støtta dei opplever etter at dei starta SPLEIS til drift av ungdomshuset Helgheim og ungdomslagshytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til saman har 52 givarar no gitt 15.746 kr. I tillegg kan dei melda om at Gros Blomster har sponsa med vårblomar til utepottene ved Helgheim, og Byggmester Stensletten har sponsa med material til vedlikehaldsprosjekt.  Målet for SPLEISEN er 20.000, og det gjnstår 11 dagar av perioden.  Det burde vera godt håp om å nå målet.  SPLEISEN finn de HER.

tid
Siste Nyhende
10.04.2021
Artikkel om fiskaren Alice Roseth Eik i landsdekkande avis.
Fiskeribladet, som er ei landsdekkande avis med over 22000 lesarar, skriv heile to sider om Alice Roseth Eik (gift Helleberg ) frå Lofotfiske i år. Alice hoppa av frå arbeid i helsesektoren og vart fiskar. Saman med mannen, Kurt Inge, er dei begge på Lofoten i kvart sitt farty. Dei kjem frå Ølberg i Sola kommune. Det er sjette gongen dei er på Lofoten. Uskedalen.no har tidlegare skrive om bestemora, Eli Roseth Eik, som var med som barnevakt for oldebarnet på 19 månader. 
09.04.2021
Vårenes vakraste skieventyr til Ulvanoso i helga.
Den årlege skituren frå Tveitedalen til Ulvanoso går sundag 11. april. Turleiar er Kjell Yri og Jarle Røstbø. Frammøte ved Ternebu kl. 09.30. Turen vert rekna til vanskegraden middels. Det er gode vermeldingar og med nysnø dei siste dagane, kan deltakarane rekna med å få oppleva vårens vakraste skieventyr til toppen på 1246 meter over havet. Denne turen samlar til vanleg deltakarar frå heile Sunnhordland.
09.04.2021
Høyringsuttale 8: Frå Monica Helen og Remi A. Onarheim
Ekteparet Monica Helen og Remi A. Onarheim skriv uttale i saka om oppvekstkår i Kvinnherad. Familien er etablert i byggefeltet Ospelunden der dei har starta arbeidet med bygging av ny einebustad. Remi er nyvald leiar i Uskedal Utvikling. Fråsegna skildrar kvardagen for par som vil bu i Uskedalen. Då er skule- og barnehagetilbodet ofte avgjerande i vurderande om ein vel Uskedalen eller ei anna bygd som sin heimplass.
08.04.2021
Uskedal Utviking med tilpassa drift i koronaåret 2020.
Årsmeldinga 2020 til Uskedal utvikling syner ei drift prega av restriksjonar. Dette er mest synleg med omsyn til drifta av Kafe Tiaren, som ikkje har vore i drift sidan nedstenginga for vel eit år sidan. Arbeidet med renovering av Gamleskulen held fram. Handikaptoalettet og oppusssing av eksisterande toalett er ferdigstillt. Det er enno noko arbeid som må gjerast i kjellaren før utleige og vanleg bruk.
08.04.2021
Høyringsuttale 7 - frå FAU ved Uskedal skule.
Vi er komne fram til høyringsuttale 7 i serien om uttale til endring av skulestrukturen i Kvinnherad. FAU skriv i si fråsegn at Uskedalen er ei levande bygd med stor aktivitet  der skulen er eit naturleg samlingspunkt. Det vert synt til at Elevrådet ynskjer sterkt å få behalda skulen. I den samanheng er det viktig å syna til FNs barnekonvensjon nr. 3 der det vert presisert at i alle saker som rører ved born, skal ein ta omsyn til borna sitt beste. Les vidare kva FAU skriv:
07.04.2021
Meir enn dobling i SPLEISEN til ungdomslaget siste veka.
Mange ønskjer å støtta SPLEISEN Uskedal ungdomslag treng hjelp!  Siste veka har den fått eit skikkeleg løft, og frå 1.april har innsamlingsbeløpet blitt meir enn dobla, - frå 15.746 til 32.901kr i skrivande stund.  Både rause privatpersonar og nokre gode støttespelarar blant firma har bidrege til dette flotte resultatet.  Vi kan framleis støtta SPLEISEN HER.
07.04.2021
Innsamling til Ukraina, måndag 3. mai.
Måndag 3. mai kjem THK – traileren til Kvinnherad. Kvar vår, i mange år no, har vi samla inn brukte kle og utstyr til Ukraina, her i Kvinnherad. THK – stiftelsen er i år 26 år gamal. Sist år skulle 25 årsjubileum markerast med gjester frå Ukraina. På grunn av Covid 19, vart dette avlyst. Midt i mars i fjor hadde vi innsamling. Trailaren var ferdig pakka og sjåførane var klare. Så kom koronaen, nærast over natta, og alt vart sett på vent.
06.04.2021
Stor byggeaktivitet i Uskedalen.
Det er stor byggeaktivitet i Uskedalen for tida. Det er nybygg og renovering, naust og næringsbygg.  I byggefeltet Ospelunden er det aktivitet i ulike deler av feltet, både ytterst ut mot Kleivadalen, oppe i feltet og nede på flata bak eksisterande bygg. Det vert klargjord for ny lausdriftfjøs på Haugland. I sentrum er arbeidet med nytt hus i funkisstil er reist. Ei leileighet på Uskedalen Brygge ligg ute for sal. Det same gjeld for hus i Skårhaug.
05.04.2021
Høyringsuttale 6: Frå personalet i Uskedal Barnehage
Personalgruppa i Uskedal barnehage har skrive ei grundig fråsegn i sak om Oppvekstkår i Kvinnherad. Det er semje i personalgruppa om å vidareføra gjeldande struktur, det som vert kalla Konsept 0. Grunngjevinga er at barnehagen i Uskedalen ligg sentralt i sentrum av bygda og er såleis lett tilgjengeleg frå hovudvegen. Uteområde er velfungerande med kunstgrasbane, klatrepark, strandområde, opparbeidde turstiar og eit levande nærmiljø med ulike butikkar og industri. Les vidare kva personalgruppa skriv.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS