Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Høyringsuttale 2 - frå Thor Inge Døssland.

24.03.2021
Klikk på bilete for full storleik
Thor Inge Døssland kjem mellom anna inn på det flott uteområde til skulen og barnehagen.
 
Uskedalen.no held fram med presentasjon av innkomne høyringsuttalar, registrert på kommunen si postliste. Thor Inge Døssland er til vanleg lærar på Vaksenopplæringa. Han er samfunnsengasjert og skriv ofte innlegg i media og på Facebook. Mange kjenner Døssland som fast skribent på uskedalen.no. Les fråsegna til Thor Inge Døssland.
 
 
Eg ønskjer å koma med nokre innspel til saka. Eg har ikkje gått gjennom heile planen, men eg har fått info gjennom begge lokalavisene. Dessutan meiner eg å kjenna Kvinnheradskulen godt etter å ha jobba i grunnskulen i Kvinnherad i rundt 30 år. (Rosendal ungdomsskule, Husnes ungdomsskule og Undarheim skule.)  
 
For meg verkar det som om Nordconsult og andre som står bak utarbeiding av planen, har hatt liten kunnskap om Kvinnheradskulen og barnehagetilbod i dag, og dei lokale tilhøva. Eg skal gje nokre grunnar for det.·
        
 • Den velkjende teiknefilmen skal eg ikkje kommentera så mykje, men den beskriv dei nedleggingstrua mellomstore skulane så langt frå realitetane som det er mogeleg. Det vil eg tru dei aller fleste ser. Det er eit partsinnlegg som ikkje høyrer heime i ei saksførebuing som skal takast på alvor.        
 • Nordconsult seier i oversikten Status og utfordringsbilete sett utanfrå at dei nedleggingstrua skulane har: Delvis 'fattige' uteområde. Dette er så feil som det kan vera, for dei fleste av desse mellomstore skulane. Ved mange av dei har det, ved hjelp av stor dugnadsinnsats av foreldre og lag, blitt opparbeida fantastiske aktivitetsområde! Det er svært respektlaust å omtala dette slik. Eg kjenner Uskedalen best, og brukar det som døme. Der er mange og varierte leikeapparat, klatrepark, kunstgrasbane, hytte, strand like ved som gjer det mogeleg å ha mykje utviklande uteskule. I tillegg er det mange turløyper i nærområdet som vert brukt flittig av både barnehage og skule. I fleire av desse er det bygd lavvoar og gapahukar som vert mykje brukt. I tillegg har dei også Aktivitetshuset som er bygt på dugnad, og no er det spennande planar om klatretårn som ein del av eit klatresenter i tilknytning til Ulvanåso. Andre mellomstore skular har også flotte uteområde. Eg har vanskeleg for å sjå at storskular kan erstatta noko liknande. Heilbom frå Nordconsult! Gjennom aktivitet på skulen vert det også naturleg for barna å bruka desse tilboda på fritida.        
 • Bygdeskulane gjer at foreldre og elevar får eit spesielt eigarforhold til skulen og barnehagen.  Dette har resultert i utallige dugnadstimar frå foreldregruppa og lag.  Dette viser att i m.a. uteområda som det hadde vore umogeleg å byggja opp utan denne dugnadsinnsatsen.  Ved å samla elevane i storskular vil denne dugnadsinnsatsen gå tapt. Det vil vera betydelege tap, også økonomisk, for kommunen.
 • Det nære forholdet til bygdeskulane gjev og muligheter for eit betre heim – skule-samarbeid.  For mange elevar er det behov for meir enn dei få faste møta mellom lærar og foreldre/elev gjennom året.  Dette er lettare å gjennomføra når behovet er der med nærleik til skule/barnehage.
 • Det vert hevda at med store skular vil ein få eit større og meir stabilt fagmiljø blant lærarane. Eg trudde erfaringane i Kvinnherad var at det er større gjennomtrekk av tilsette ved den største barneskulen enn ved dei mellomstore? Tek eg feil?
 • Å måla utviklinga til elevar veit vi er både samansett og vanskeleg. Nokre av dei som ikkje har jobba i skulen, har stor tillit til nasjonale prøvar. Vi veit at desse fortel lite om utviklinga til elevane, og at dei blir gjennomført ulikt frå skule til skule.
 • For å få god læring, er trygghet viktig.  Dette meiner eg elevane får ved oppvekstsentermodellen som vi har i Uskedalen og andre bygder med trygg overgang frå barnehage til ein mellomstor skule i det same området.
 • Mange av skulane, som er føreslått nedlagde, har eit særs godt elevgrunnlag for å gje eit godt pedagogisk tilbod. Elevtalet vil alltid gå i syklusar. I Uskedalen til dømes har tilgangen på byggeland hatt stor innverknad på dette.  Før oppstarten i Korsnes byggefelt hadde vi ein betydeleg nedgang.  Byggefeltet gav ein solid oppsving. No har vi hatt ei tid med liten tilgang på byggeland og bustad. Det gir sjølvsagt utslag. No er det stor aktivitet i Ospelunden, og vi vil hausta fruktene av det framover.  Berre sidan nyttår veit eg at det er flytta inn to tilflyttarfamiliar med 4 barn under skulealder. Det kan verta fleire.  Det blir i følgje utbyggar stor aktivitet utover dette året.
 • For elevane ved Malmanger og Undarheim er eg også ganske sikker på at større skular ikkje vil vera ei forbetring av det pedagogiske tilbodet deira.
 • Eg syns også at det er merkeleg at storskulen for indre luten blir plassert i Rosendal i planforslaget.  Dersom ein tenker på litt lengre sikt, burde elevane frå Maurangerområdet fått tilbod om skule i Odda. Det må gå an at dei to nabokommunane gjer avtalar om dette. Trygg og kortare skuleveg, og på fritidsaktivitetar vil det vera lettare for dei å trekka mot Odda.  Elevane frå Gjetingsdalen går vel i Jondal?  Dermed vil eit klart fleirtal av elevane ved noverande Malmanger skule komme frå området Seimsfoss – Skåla.  Det vil vera heilt unaturleg og korttenkt å plassera den nye storskulen i yttergrensa av krinsen. Etter mitt syn er Omvikdalen ei langt meir naturleg plassering.
 • Ved sentraliseringa vil framkomstmiddelet på skulevegen bli til dels lange, passiviserande, slitande bussturar. Med noverande struktur kan svært mange gå/sykla til og frå skulen. Dette er viktig moment i ei tid der mange born er mindre og mindre fysisk aktive.
 • Når det gjeld skuleskyssbehovet ser det ut som det også er lite gjennomarbeidd i planen. Det gjeld både økonomi og tidsbruk. Vi veit alle at det må reknast inn stopp, hindringar og at ein ikkje alltid kan halde høgste tillatte fartsgrense. Det går ikkje å setja tider ut frå eit kart!
 • Eg har også reagert på dei estimerte busstidene. Bussreisene vil i praksis ta betydeleg lengre tid.  Av erfaring veit vi at skulebussar har både mange stopp og venting. I planen ser det ut til at dei berre har sett på kart, brukt maks. fartsgrense, ikkje teke omsyn verken til stopp eller vegstandard/føre. Kort sagt: Dei har kjørt buss på skrivebordet.
 • Eg trur dei aller fleste ser at det ikkje er noko god løysing å senda 6 åringar med med buss frå t.d. Fjellandsbø innst i Uskedalen (der eit ungt par no er busett) tidleg om morgonen for å få dei heim att etter heildagsskule på Malmanger langt ut på ettermiddagen.
 • Eg har for liten grad nemnt barnehagestrukturen i punkta mine.  Der meiner eg at det er heilt avgjerande med god barnehagedekking i alle bygder for å sikra busetting. God tilrettelegging for travle småbarnsforeldre er heilt avgjerande for å sikra at dei buset seg i bygdene. Småbarnforeldre flyttar ikkje til Kvinnherad utan at dei får barnehageplass i rimeleg nærleik.

Tidlegare såg eg at det var nødvendig å gjera noko med skulestrukturen. Då var det snakk om å legga ned småskular. Det er det ikkje no. Det er føreslått å leggja ned velfungerande, mellomstore skular med eit godt pedagogisk og sosialt tilbod, og så langt eg kjenner til har desse skulane godt kvalifisert personale. Tidlegare meinte eg at små(fattige) sosiale og faglege miljø tala for skulenedleggingar. Dette gjeld slett ikkje skulane som no er føreslått nedlagde.  Desse mellomstore og godt fungerande skulane høyrer til ein heilt annan kategori.

 

Eg er svært redd for, og overbevist om, at kommunestyret vil skapa sovande bygder dersom dei går inn for eitt av dei to nedleggingsalternativa.  Det kan ikkje vi som innbyggjarar godta!  Eg trur og håpar at kommunestyret ser det same.

 
 
 

Tekst: Thor Inge Døssland

Foto/nett: Kristian Bringedal

 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
10.04.2021
Innspurt i SPLEISEN til ungdomslaget!
SPLEISEN som styret i Uskedal ungdomslag starta for å skaffa midlar til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet har blitt ein suksess.  Siste 10 dagane har det komme inn over 22.000 kr, og resultatet er i skrivande stund på 37.751.  Til saman har 77 givarar bidrege.  Dei fleste er naturleg nok privatpersonar, både bygdefolk og andre, men nokre firma har også i høgste grad bidrege til det solide resultatet med rause gåver.  No er det berre to dagar att, og kanskje er det framleis fleire som vil støtta det gode tiltaket?  Dei som ønskjer det, finn SPLEISEN HER.

tid
10.04.2021
Uskedalsjenter med inspirasjonsfilm til koronatrøtte.
Mange av oss er nok ganske så koronatrøtte, men det gjeld å halda motet oppe. Då kan det vera godt å få nokre tips til motivasjon.  Amalie Hovden Rød og Camilla Ripel Myklebust som går siste året på breiddeidrettsfaget ved KVV har derfor laga ein kjekk inspirasjonsfilm med gode tips til korleis vi kan halda oss i aktivitet.  Eg anbefaler filmen for alle, og dei som er abonnentar på Kvinnheringen.no, kan sjå den ved å klikka HER.

tid
08.04.2021
Covid - 19 melding.
Med bakgrunn i smitte på Peppes Pizza bed kommunelegen deg vera merksam på symtom og dermed testing, dersom du var der laurdag 3. april mellom kl. 12.00 til kl. 17.00.

kb 
07.04.2021
Remi Onarheim - ny leiar i Uskedal Utvikling.
Remi Onarheim er vald til ny leiar i Uskedal Utvikling. Med i styret er: Egil Myhre, Oddbjørn Kroka, Gunn Mari Moberg og Andreas Tarberg. Varamedlemer. Berit H. Døssland, Elisabeth Rosseland og Jan Erik Olsson. Revisorar: Hans Reidar Kjærland og Leon Gundersen. Rekneskapsførar er Alf Hjønnevåg. Han bed om fritak og bed om at styret finn ein ny kandidat i hans plass.

kb
06.04.2021
Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 7. april kl. 19.00.
Det er tillyst årsmøte i Uskedal Utvikling i morgon, onsdag 7. april kl. 19.00 i Gamleskulen. Årsmøtesaker: Årsmelding frå styret, Kafe Tiaren og nettsida uskedalen.no, rekneskap, handlingsplan, årspengar 2021 og utleigeprisar og val. Uskedalen.no er klar for overgang til ny plattform.

kb
04.04.2021
Svært mange støttar SPLEISEN til ungdomslaget.
Berre sidan 1.april har det komme inn tett på 11.000 kr til SPLEISEN som ungdomslaget har oppretta til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til no er det komme inn 26.551 kr frå 63 rause givarar og framleis kjem det stadig inn nye gåver.  De kan støtta den gode saka ved å gå inn HER.

tid
03.04.2021
Elins Matglede, Uskedalen, ope i dag kl. 11 - 16.
Elins Matglede er open i dag, påskeafta, frå kl. 11 til 16. Der kan du mellom anna kjøpa god karamell ostekake. Spring og kjøp.

kb
02.04.2021
Stor gåve, målet passert, men framleis kan de støtta SPLEISEN.
Like etter at vi hadde notis om SPLEISEN til Uskedal ungdomslag i går, kom det inn gåver på godt over 4000 kr slik at den var tett på målet på 20.000 kr.  I løpet av natta har den komme så vidt over, og er no på 20.001, men både firma og privatpersonar har framleis mulighet til å støtta SPLEISEN.  Det er 10 dagar att av perioden. Koronatida gjer at det krevst ekstra inntekter til å drifta både ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  SPLEISEN finn de HER.

tid.
01.04.2021
Utvidar tida på korona-telefonen og test-kapasiteten.
Kvinnherad kommune melder at i samband med 2 nye smittetilfelle som vart meldt om  i dag, vert det no utvida telefontid på koronatelefonen (908 60 166) førstkomande lørdag 03. april. Testkapasitet vert også auka. Ny tid vert kl. 08.00 til kl. 11.00.

tid
01.04.2021
Spleisen til Uskedal ungdomslag nærmar seg 16.000.
Styret i Uskedal ungdomslag er svært takknemlege for den overveldande støtta dei opplever etter at dei starta SPLEIS til drift av ungdomshuset Helgheim og ungdomslagshytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til saman har 52 givarar no gitt 15.746 kr. I tillegg kan dei melda om at Gros Blomster har sponsa med vårblomar til utepottene ved Helgheim, og Byggmester Stensletten har sponsa med material til vedlikehaldsprosjekt.  Målet for SPLEISEN er 20.000, og det gjnstår 11 dagar av perioden.  Det burde vera godt håp om å nå målet.  SPLEISEN finn de HER.

tid
Siste Nyhende
10.04.2021
Artikkel om fiskaren Alice Roseth Eik i landsdekkande avis.
Fiskeribladet, som er ei landsdekkande avis med over 22000 lesarar, skriv heile to sider om Alice Roseth Eik (gift Helleberg ) frå Lofotfiske i år. Alice hoppa av frå arbeid i helsesektoren og vart fiskar. Saman med mannen, Kurt Inge, er dei begge på Lofoten i kvart sitt farty. Dei kjem frå Ølberg i Sola kommune. Det er sjette gongen dei er på Lofoten. Uskedalen.no har tidlegare skrive om bestemora, Eli Roseth Eik, som var med som barnevakt for oldebarnet på 19 månader. 
09.04.2021
Vårenes vakraste skieventyr til Ulvanoso i helga.
Den årlege skituren frå Tveitedalen til Ulvanoso går sundag 11. april. Turleiar er Kjell Yri og Jarle Røstbø. Frammøte ved Ternebu kl. 09.30. Turen vert rekna til vanskegraden middels. Det er gode vermeldingar og med nysnø dei siste dagane, kan deltakarane rekna med å få oppleva vårens vakraste skieventyr til toppen på 1246 meter over havet. Denne turen samlar til vanleg deltakarar frå heile Sunnhordland.
09.04.2021
Høyringsuttale 8: Frå Monica Helen og Remi A. Onarheim
Ekteparet Monica Helen og Remi A. Onarheim skriv uttale i saka om oppvekstkår i Kvinnherad. Familien er etablert i byggefeltet Ospelunden der dei har starta arbeidet med bygging av ny einebustad. Remi er nyvald leiar i Uskedal Utvikling. Fråsegna skildrar kvardagen for par som vil bu i Uskedalen. Då er skule- og barnehagetilbodet ofte avgjerande i vurderande om ein vel Uskedalen eller ei anna bygd som sin heimplass.
08.04.2021
Uskedal Utviking med tilpassa drift i koronaåret 2020.
Årsmeldinga 2020 til Uskedal utvikling syner ei drift prega av restriksjonar. Dette er mest synleg med omsyn til drifta av Kafe Tiaren, som ikkje har vore i drift sidan nedstenginga for vel eit år sidan. Arbeidet med renovering av Gamleskulen held fram. Handikaptoalettet og oppusssing av eksisterande toalett er ferdigstillt. Det er enno noko arbeid som må gjerast i kjellaren før utleige og vanleg bruk.
08.04.2021
Høyringsuttale 7 - frå FAU ved Uskedal skule.
Vi er komne fram til høyringsuttale 7 i serien om uttale til endring av skulestrukturen i Kvinnherad. FAU skriv i si fråsegn at Uskedalen er ei levande bygd med stor aktivitet  der skulen er eit naturleg samlingspunkt. Det vert synt til at Elevrådet ynskjer sterkt å få behalda skulen. I den samanheng er det viktig å syna til FNs barnekonvensjon nr. 3 der det vert presisert at i alle saker som rører ved born, skal ein ta omsyn til borna sitt beste. Les vidare kva FAU skriv:
07.04.2021
Meir enn dobling i SPLEISEN til ungdomslaget siste veka.
Mange ønskjer å støtta SPLEISEN Uskedal ungdomslag treng hjelp!  Siste veka har den fått eit skikkeleg løft, og frå 1.april har innsamlingsbeløpet blitt meir enn dobla, - frå 15.746 til 32.901kr i skrivande stund.  Både rause privatpersonar og nokre gode støttespelarar blant firma har bidrege til dette flotte resultatet.  Vi kan framleis støtta SPLEISEN HER.
07.04.2021
Innsamling til Ukraina, måndag 3. mai.
Måndag 3. mai kjem THK – traileren til Kvinnherad. Kvar vår, i mange år no, har vi samla inn brukte kle og utstyr til Ukraina, her i Kvinnherad. THK – stiftelsen er i år 26 år gamal. Sist år skulle 25 årsjubileum markerast med gjester frå Ukraina. På grunn av Covid 19, vart dette avlyst. Midt i mars i fjor hadde vi innsamling. Trailaren var ferdig pakka og sjåførane var klare. Så kom koronaen, nærast over natta, og alt vart sett på vent.
06.04.2021
Stor byggeaktivitet i Uskedalen.
Det er stor byggeaktivitet i Uskedalen for tida. Det er nybygg og renovering, naust og næringsbygg.  I byggefeltet Ospelunden er det aktivitet i ulike deler av feltet, både ytterst ut mot Kleivadalen, oppe i feltet og nede på flata bak eksisterande bygg. Det vert klargjord for ny lausdriftfjøs på Haugland. I sentrum er arbeidet med nytt hus i funkisstil er reist. Ei leileighet på Uskedalen Brygge ligg ute for sal. Det same gjeld for hus i Skårhaug.
05.04.2021
Høyringsuttale 6: Frå personalet i Uskedal Barnehage
Personalgruppa i Uskedal barnehage har skrive ei grundig fråsegn i sak om Oppvekstkår i Kvinnherad. Det er semje i personalgruppa om å vidareføra gjeldande struktur, det som vert kalla Konsept 0. Grunngjevinga er at barnehagen i Uskedalen ligg sentralt i sentrum av bygda og er såleis lett tilgjengeleg frå hovudvegen. Uteområde er velfungerande med kunstgrasbane, klatrepark, strandområde, opparbeidde turstiar og eit levande nærmiljø med ulike butikkar og industri. Les vidare kva personalgruppa skriv.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS