Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Høyringsuttale til sak om skule- og barnehagestruktur i Kvinnherad.

23.03.2021
Klikk på bilete for full storleik
 
Møyfrid Kristoffersen har sendt uttale i saka om ny skule- og barnehagestruktur. Møyfrid er mor til tre born. Alle er busette i Kvinnherad med sine familiar. Sju barnebarn går på skule eller i barnehage i kommunen. Møyfrid er samfunnsengasjert og har utdanning med relasjon til born, oppvekstmiljø og samfunn. Dette er uttale 1 i ein serie innlegg på uskedalen.no. om krinsgrenser og evt. samanslåing av skular og barnehagar. Les kva Møyfrid skriv i si fråsegn.
 
 
Storleiken på skular
I utgreiingar og i drøftingar så snakkar ein om små og store skular utan å definere kva konkret storleik det er ein snakkar om. Dette fører til at nokre tenker på små skular som skular med 5 elevar, medan andre tenker 50 elevar, og andre igjen andre tal.
 
Og det same når det gjeld store skular. Der tenker nokre at 150 elevar er ein stor skule, medan andre tenker 500. Ein bør såleis konkretisere kva ein snakkar om når det gjeld små og store skular, då dette gjev heilt ulike føresetnadar for drøftingane.
 
Nedlegging av skular
Dette er forhold som har vore føreslege gong på gong over mange år, og med fleire utgreiingar. Innbyggarane og politikarane har sagt nei kvar gong. I sosialt arbeid så har vi eit uttrykk som heiter når noko ikkje fungerer, prøv noko anna. Dette opplever eg ikkje at Administrasjonen gjer. Dei prøver igjen og igjen på det same; å få lagt ned skular, mot, etter synande, folket sin vilje.
 
Kvifor gjer Administrasjonen dette ? Kvifor vert det brukt store ressursar av innbyggarane sine midlar på noko som det så tydeleg er sagt nei til ? Når ein ønsker at noko skal bli gjort, så finn ein alltid argument for dette. Ein finn svaret først, og så argumenta. Slik opplever eg denne saka.
 
Skadeleg for kommunen
Det vil eg hevde at dei er, desse stadige forslaga om å legge ned skular i bygdene. Eg tenker her på den usikkerheita det skaper for familiane med barn som bur i kommunen, og på kor slitne foreldra og barna blir av dette. Eg tenker også på dei ungdomane som evt kunne tenkt seg å flytte tilbake og busette seg her. Vil dei flytte til eit lokalmiljø der det ikkje er ein skule, eller der det er usikkerheit om skulen blir lagt ned i nær framtid ? Kvinnherad treng fleire barn og ungdomar. Er det denne usikkerheita vi skal tilby dei ?
 
Eg tenker også på initiativ og engasjement frå den einskilde. Skal ein orka å bry seg med å gjere noko i denne bygda ? Skulen kan jo hende snart blir lagt ned likevel. Vi veit alle at i bygdesamfunna så har mykje sitt utspring i forhold kring skulane. Også som samlingsstad utanom undervisninga. Dette er ein tradisjon gjennom lange tider, og det er også slik i dag.
 
Mange lag og organisasjonar, og andre frivillige jobbar aktivt med å utvikle og betra
nærområdet sitt knytt til miljøet rundt skulen. Dette engasjementet blir naturleg nok også skadelidande når skular blir lagt ned og når trusselen om nedlegging heng over bygda.
 
Skuleskyss
Det er ei kjend sak at barna treng støtte til å vere meir fysisk aktive i kvardagen. Dette bidreg forslag om nedlegging av bygdeskular ikkje til. Tvert imot, den bidreg til mindre aktivitet, og samtidig at elevane vert slitne på ein negativ måte. Vi hadde ungdomar som gjekk på Vidaregåande på Husnes. Dette er ei strekning på 22 km,
og køyretid på 30-40 min kvar veg (inkl mange stopp for på- og avstiging). Ein av ungdomane våre nytta ofte tida til å sove til og frå skulen, og blei vekt av busssjåføren når han kom heim. For så gamle barn er dette ok, og perioden varte berre 3 år. Men for eit lite barn; frå dei er 5-6 år, er dette ikkje god omsorg.
 
Viser også til kva Nordlandsforskning seier om negativiteten for barna ved lang skuleskyss. (sjå Nordlandsforskning/skuleskyss, på internett).
 
Færre psykiske plager på bygda
Dette kjem fram i ein forskingsartikkel av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, av 08.03.21. Ein svært interessant artikkel, som vart lagt ut på Kvardagsprat i Kvinnherad 14.03.21. I artikkelen skriv dei m.a. at dette var eit svært overraskande funn, og dei trur mogeleg forklaring kan vere at på bygda betyr skulestress mindre enn i byen. At bygda var prega av ro, lavt stressnivå og lite prestasjonspress. Kan dette ha med noverande skulestruktur å gjera ?
 
Kvaliteten på undervisning
Eg forstår det slik at der er skilnader i kvaliteten på undervisninga som barna får i dei ulike skulane. Kvifor kan ikkje kommunen istadenfor å legge ned velfungerande skular, heller jobbe for å auke kvaliteten i dei skulane som treng dette? At kommunen er meir konkret i jobbinga overfor den einskilde skulen, og ikkje jobbar så generelt som dette forslaget til skulestruktur legg opp til.
 
Skulebygga
Etter å ha følgd med gjennom media i mange år, så forstår eg at Undarheim skule treng ei stor oppgradering – evt ein ny skule. Eg synes det er kritikkverdig at kommunen ikkje har teke tak i dette utfrå den skulestrukturen vi har i dag, men i staden har gjort stadig nye utgreiingar med tanke på å få fleire elevar til denne skulen – før ein gjer noko med dei fysiske forholda. Heile strukturen i Kvinnherad treng ikkje å bli omvelta for at dei skal få eit tilfredsstillande skulebygg på Husnes.
I tillegg så forstår eg det slik at der er etterslep på vedlikehaldet på fleire skular. Eg reknar diverre med at dette også er som følgje av dei stadige forsøka på å få lagt ned skular. Ein lite heiderleg måte å gjere det på og eit dårleg oppfylt samfunnsoppdrag.
 
Forslag
Mitt forslag i høve skulebygga, er at ein set opp ein plan for vedlikehaldet, og straks
byrjar med dette. Ikkje vent på at det blir brukt enno meir pengar på ørkeslause og dyre utgreiingar for å legge ned skulane.
 
Barnehagar
Eg har merka meg at der er forslag om å legge ned barnehagar, samt også at der er forlite barnehagekapasitet på Halsnøy. Små barn treng enno meir ro og tryggleik kring seg. Og små barnehagar vil lettare kunne tilby dette. I tillegg kjem dette at Kvinnherad kommune er langstrakt, og foreldra går i jobb. Kvar jobbar foreldra, kvar er barnehagen, og kvar er skulen ? Ein småbarnsfamilie sin kvardag er som dei aller fleste av oss veit eit stort puslespel, med mange brikkar. Det betyr at kommunen må bidra med å legge til rette for at dette puslespelet er mogeleg å få til i den travle kvardagen. Skal foreldra køyre land og strand rundt for å levere, hente, gå på
møte, hente sjuke ungar, køyre til fritidsaktivitetar, så vil ikkje kvardagen gå i hop.
Desentralisert skule og desentralisert barnehage er naudsynt for dette.
 
Når det gjeld kvaliteten på barnehagar, så vil eg også be dykk kikke inn på FB:
På Kvardagsprat i Kvinnherad den 15.februar i år, der Atle Hauge har lagt ut ein film frå Uskedal barnehage, Liten barnehage rommer mykje. Filmen visualiserer svært godt tilbodet til barna, og dei fine muligheitene denne barnehagen har.
 
Personal
Eg forstår det slik at Kvinnherad kommune slit med å få nok kvalifiserte lærarar.
Som mange veit, så har eg fleire gongar tatt opp og skrive om forhold som gjeld personalpolitikken i kommunen. Eg har skrive om kommuneorganisasjonen sin viktigaste ressurs; dei tilsette. Om kor vanskeleg mange av dei har det i organisasjonen, kor lite ein kjenner seg verdsett som tilsett på golvet, og om kor lite fokus det er på forholda som gjeld denne ressursen.
 
Eg blir ofte kontakta av tilsette og andre, utifrå dette at dei veit og har sett at eg har skrive om personalpolitikken. Blant dei som har kontakta meg siste tida, er også to lærarar. Dei er ukjente for meg, men dei hadde lenge tenkt på å kontakte meg for å fortelje om sine opplevingar og situasjon. Dette er to personar med lærarutdanning og fleire tilleggsutdanningar innan faget. Dei ringte meg og fortalde om kor dårleg dei blei møtt av kommunen og at dei difor ikkje ønska å jobbe i denne organisasjonen. Dei hadde heller valt å pendle, og synest det er trist at det skal vere slik, for dei ønska eigentleg å jobbe i skulen i Kvinnherad. Men at dette er uaktuelt utifrå den personalpolitikken som vert ført.
 
Eg kjenner også lærarar som har valt å slutte i jobb, diverre i størst grad pga arbeidsforholda/korleis dei blir møtt av leiar/arbeidsgjevar samt også fleire lærarar som heller, enn å jobbe i Kvinnherad, vil pendle til andre kommunar. Så uansett kva skulestruktur det er i Kvinnherad kommune, så har arbeidsgjevar ein stor
påverknad på om vi får nok lærarkapasitet. Personar må bli møtt med både respekt og gode høve til deltaking i utforminga av skulekvardagen, dersom dei skal ønske å jobbe i kommunen/evt fortsette å jobbe i kommunen.
 
Til slutt og ikkje minst vil eg rå politikarane til å få med seg innlegg på FB, som har kome etter at saka blei lagt ut på høyring. Mange innbyggarar skriv der og eg håper dei også sender uttale til kommunen.
 
Forslag til sider kan vere Kvardagsprat. Tor Jarle Kjærland skriv om korleis det går med grendene ved sentralisering. Atle Hauge har hatt fleire innlegg. Kvinnheringen sine sider, og på Grenda sine sider. Inkludert her er viktige lesarbrev, frå ungdomar som sjølve veit kvar skoen trykker, og som har gitt sine klare og velgrunna innspel.
 
 
Tekst: Møyfrid Kristoffersen
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
10.04.2021
Innspurt i SPLEISEN til ungdomslaget!
SPLEISEN som styret i Uskedal ungdomslag starta for å skaffa midlar til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet har blitt ein suksess.  Siste 10 dagane har det komme inn over 22.000 kr, og resultatet er i skrivande stund på 37.751.  Til saman har 77 givarar bidrege.  Dei fleste er naturleg nok privatpersonar, både bygdefolk og andre, men nokre firma har også i høgste grad bidrege til det solide resultatet med rause gåver.  No er det berre to dagar att, og kanskje er det framleis fleire som vil støtta det gode tiltaket?  Dei som ønskjer det, finn SPLEISEN HER.

tid
10.04.2021
Uskedalsjenter med inspirasjonsfilm til koronatrøtte.
Mange av oss er nok ganske så koronatrøtte, men det gjeld å halda motet oppe. Då kan det vera godt å få nokre tips til motivasjon.  Amalie Hovden Rød og Camilla Ripel Myklebust som går siste året på breiddeidrettsfaget ved KVV har derfor laga ein kjekk inspirasjonsfilm med gode tips til korleis vi kan halda oss i aktivitet.  Eg anbefaler filmen for alle, og dei som er abonnentar på Kvinnheringen.no, kan sjå den ved å klikka HER.

tid
08.04.2021
Covid - 19 melding.
Med bakgrunn i smitte på Peppes Pizza bed kommunelegen deg vera merksam på symtom og dermed testing, dersom du var der laurdag 3. april mellom kl. 12.00 til kl. 17.00.

kb 
07.04.2021
Remi Onarheim - ny leiar i Uskedal Utvikling.
Remi Onarheim er vald til ny leiar i Uskedal Utvikling. Med i styret er: Egil Myhre, Oddbjørn Kroka, Gunn Mari Moberg og Andreas Tarberg. Varamedlemer. Berit H. Døssland, Elisabeth Rosseland og Jan Erik Olsson. Revisorar: Hans Reidar Kjærland og Leon Gundersen. Rekneskapsførar er Alf Hjønnevåg. Han bed om fritak og bed om at styret finn ein ny kandidat i hans plass.

kb
06.04.2021
Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 7. april kl. 19.00.
Det er tillyst årsmøte i Uskedal Utvikling i morgon, onsdag 7. april kl. 19.00 i Gamleskulen. Årsmøtesaker: Årsmelding frå styret, Kafe Tiaren og nettsida uskedalen.no, rekneskap, handlingsplan, årspengar 2021 og utleigeprisar og val. Uskedalen.no er klar for overgang til ny plattform.

kb
04.04.2021
Svært mange støttar SPLEISEN til ungdomslaget.
Berre sidan 1.april har det komme inn tett på 11.000 kr til SPLEISEN som ungdomslaget har oppretta til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til no er det komme inn 26.551 kr frå 63 rause givarar og framleis kjem det stadig inn nye gåver.  De kan støtta den gode saka ved å gå inn HER.

tid
03.04.2021
Elins Matglede, Uskedalen, ope i dag kl. 11 - 16.
Elins Matglede er open i dag, påskeafta, frå kl. 11 til 16. Der kan du mellom anna kjøpa god karamell ostekake. Spring og kjøp.

kb
02.04.2021
Stor gåve, målet passert, men framleis kan de støtta SPLEISEN.
Like etter at vi hadde notis om SPLEISEN til Uskedal ungdomslag i går, kom det inn gåver på godt over 4000 kr slik at den var tett på målet på 20.000 kr.  I løpet av natta har den komme så vidt over, og er no på 20.001, men både firma og privatpersonar har framleis mulighet til å støtta SPLEISEN.  Det er 10 dagar att av perioden. Koronatida gjer at det krevst ekstra inntekter til å drifta både ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  SPLEISEN finn de HER.

tid.
01.04.2021
Utvidar tida på korona-telefonen og test-kapasiteten.
Kvinnherad kommune melder at i samband med 2 nye smittetilfelle som vart meldt om  i dag, vert det no utvida telefontid på koronatelefonen (908 60 166) førstkomande lørdag 03. april. Testkapasitet vert også auka. Ny tid vert kl. 08.00 til kl. 11.00.

tid
01.04.2021
Spleisen til Uskedal ungdomslag nærmar seg 16.000.
Styret i Uskedal ungdomslag er svært takknemlege for den overveldande støtta dei opplever etter at dei starta SPLEIS til drift av ungdomshuset Helgheim og ungdomslagshytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til saman har 52 givarar no gitt 15.746 kr. I tillegg kan dei melda om at Gros Blomster har sponsa med vårblomar til utepottene ved Helgheim, og Byggmester Stensletten har sponsa med material til vedlikehaldsprosjekt.  Målet for SPLEISEN er 20.000, og det gjnstår 11 dagar av perioden.  Det burde vera godt håp om å nå målet.  SPLEISEN finn de HER.

tid
Siste Nyhende
10.04.2021
Artikkel om fiskaren Alice Roseth Eik i landsdekkande avis.
Fiskeribladet, som er ei landsdekkande avis med over 22000 lesarar, skriv heile to sider om Alice Roseth Eik (gift Helleberg ) frå Lofotfiske i år. Alice hoppa av frå arbeid i helsesektoren og vart fiskar. Saman med mannen, Kurt Inge, er dei begge på Lofoten i kvart sitt farty. Dei kjem frå Ølberg i Sola kommune. Det er sjette gongen dei er på Lofoten. Uskedalen.no har tidlegare skrive om bestemora, Eli Roseth Eik, som var med som barnevakt for oldebarnet på 19 månader. 
09.04.2021
Vårenes vakraste skieventyr til Ulvanoso i helga.
Den årlege skituren frå Tveitedalen til Ulvanoso går sundag 11. april. Turleiar er Kjell Yri og Jarle Røstbø. Frammøte ved Ternebu kl. 09.30. Turen vert rekna til vanskegraden middels. Det er gode vermeldingar og med nysnø dei siste dagane, kan deltakarane rekna med å få oppleva vårens vakraste skieventyr til toppen på 1246 meter over havet. Denne turen samlar til vanleg deltakarar frå heile Sunnhordland.
09.04.2021
Høyringsuttale 8: Frå Monica Helen og Remi A. Onarheim
Ekteparet Monica Helen og Remi A. Onarheim skriv uttale i saka om oppvekstkår i Kvinnherad. Familien er etablert i byggefeltet Ospelunden der dei har starta arbeidet med bygging av ny einebustad. Remi er nyvald leiar i Uskedal Utvikling. Fråsegna skildrar kvardagen for par som vil bu i Uskedalen. Då er skule- og barnehagetilbodet ofte avgjerande i vurderande om ein vel Uskedalen eller ei anna bygd som sin heimplass.
08.04.2021
Uskedal Utviking med tilpassa drift i koronaåret 2020.
Årsmeldinga 2020 til Uskedal utvikling syner ei drift prega av restriksjonar. Dette er mest synleg med omsyn til drifta av Kafe Tiaren, som ikkje har vore i drift sidan nedstenginga for vel eit år sidan. Arbeidet med renovering av Gamleskulen held fram. Handikaptoalettet og oppusssing av eksisterande toalett er ferdigstillt. Det er enno noko arbeid som må gjerast i kjellaren før utleige og vanleg bruk.
08.04.2021
Høyringsuttale 7 - frå FAU ved Uskedal skule.
Vi er komne fram til høyringsuttale 7 i serien om uttale til endring av skulestrukturen i Kvinnherad. FAU skriv i si fråsegn at Uskedalen er ei levande bygd med stor aktivitet  der skulen er eit naturleg samlingspunkt. Det vert synt til at Elevrådet ynskjer sterkt å få behalda skulen. I den samanheng er det viktig å syna til FNs barnekonvensjon nr. 3 der det vert presisert at i alle saker som rører ved born, skal ein ta omsyn til borna sitt beste. Les vidare kva FAU skriv:
07.04.2021
Meir enn dobling i SPLEISEN til ungdomslaget siste veka.
Mange ønskjer å støtta SPLEISEN Uskedal ungdomslag treng hjelp!  Siste veka har den fått eit skikkeleg løft, og frå 1.april har innsamlingsbeløpet blitt meir enn dobla, - frå 15.746 til 32.901kr i skrivande stund.  Både rause privatpersonar og nokre gode støttespelarar blant firma har bidrege til dette flotte resultatet.  Vi kan framleis støtta SPLEISEN HER.
07.04.2021
Innsamling til Ukraina, måndag 3. mai.
Måndag 3. mai kjem THK – traileren til Kvinnherad. Kvar vår, i mange år no, har vi samla inn brukte kle og utstyr til Ukraina, her i Kvinnherad. THK – stiftelsen er i år 26 år gamal. Sist år skulle 25 årsjubileum markerast med gjester frå Ukraina. På grunn av Covid 19, vart dette avlyst. Midt i mars i fjor hadde vi innsamling. Trailaren var ferdig pakka og sjåførane var klare. Så kom koronaen, nærast over natta, og alt vart sett på vent.
06.04.2021
Stor byggeaktivitet i Uskedalen.
Det er stor byggeaktivitet i Uskedalen for tida. Det er nybygg og renovering, naust og næringsbygg.  I byggefeltet Ospelunden er det aktivitet i ulike deler av feltet, både ytterst ut mot Kleivadalen, oppe i feltet og nede på flata bak eksisterande bygg. Det vert klargjord for ny lausdriftfjøs på Haugland. I sentrum er arbeidet med nytt hus i funkisstil er reist. Ei leileighet på Uskedalen Brygge ligg ute for sal. Det same gjeld for hus i Skårhaug.
05.04.2021
Høyringsuttale 6: Frå personalet i Uskedal Barnehage
Personalgruppa i Uskedal barnehage har skrive ei grundig fråsegn i sak om Oppvekstkår i Kvinnherad. Det er semje i personalgruppa om å vidareføra gjeldande struktur, det som vert kalla Konsept 0. Grunngjevinga er at barnehagen i Uskedalen ligg sentralt i sentrum av bygda og er såleis lett tilgjengeleg frå hovudvegen. Uteområde er velfungerande med kunstgrasbane, klatrepark, strandområde, opparbeidde turstiar og eit levande nærmiljø med ulike butikkar og industri. Les vidare kva personalgruppa skriv.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS