Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Underskrifter frå næringslivet med støtte for eit lokalt brannvern.

05.02.2020
Klikk på bilete for full storleik
Næringslivet i Uskedalen argumenterer sterkt for å ikkje leggja ned brannstasjonen ( Arkivfoto ).
 
Saka om framtidig brannvern kjem opp i Fomannskapet i morgon, torsdag 6. februar. Næringslivet og nokre organisasjonar har sendt skriv til politikarane med opprop om å halda fram med brannvern og brannstasjon i Uskedalen.
 


Til Formannskapet og varamedlemmer i Kvinnherad kommune.
Vedrørende Saksframlegg til formannskapsmøte 6 februa r2020. Alternativer til brannstasjonsstruktur i Kvinnherad kommune.


Vi har følgjande kommentarer / spørsmål til innstilling frå kommunedirektøren ( saksbehandlar: Atle Josdal) der Kvinnherad kommune skal endra brannstasjonsstrukturen i tråd med alternativ 3 i saksutgreinga som medfører nedlegging av Uskedalen og Fjelberg brannstasjon.


Innleiing: Det er frustrerande både for innbyggjarane og næringslivet å bu i ein kommune, der ein opplever at Uskedalen brannstasjon mange år tilbake i tid, og fortsatt skal bli handsama som ein «salderingspost» i formannskap og i kommunestyre, etter innstilling frå brannsjef og kommunedirektør ( tidlegare rådmenn ).


Uskedalen er ei bygd med 1052 innbyggjarar. Bygda er i vekst med nye husvære i øvre Korsnes og nye bustader er planlagt i sentrum. Industriområdet på Børnes er i vekst og nye bedrifter er etablert på Eidsvik Eigedom sitt verftsområde. Jordbruk er og ei stor og viktig næring i Uskedalen.


Uskedalen Brannstasjon: Branntroppen i Uskedalen har i dag 8 brannmenn i sin beste alder og alle er godkjente røykdykkarar. Etter vårt syn må dette vera ein stor og viktig ressurs også for branntroppen på Husnes og i Rosendal. Det er nemt i saksutgreinga at folk ikkje bur og arbeider på same stad lenger, og at dette er ei utfordring for beredskapen på dagtid. Vi kan ikkje sjå at dette skal vera eit moment for nedlegging av enkelte brannstasjonar. Vi har fortsatt 16 timar igjen av døgeret + helgane.


I saksutgreiinga er det lagt vekt på at utrykningstida frå Husnes er 15 minutt til Uskedalen og 13 minutt frå Rosendal. Dette synes vi høyres litt optimistisk ut, då brannmenn både i Rosendal og Husnes bur i ulike avstandar fra brannstasjonane, og treng ei viss tid til frammøtestad. Gardsbruka i Uskedalen ligg på begge sider oppover dalen og frå sentrum til øverste gardsbruket er det ca. 9,5 km.Tidsfaktoren er ein av dei viktigaste faktorane med tanke på redning av liv og verdiar. Etter vårt syn må Kvinnherad kommune oppretthalda dei brannstasjonane ein har i vår langstrakte kommune.


Skal ein få til nyetableringar i næringslivet og auke i folketalet så meiner vi at nedlegging av Uskedalen brannstasjon vil vera svært negativt, også med tanke på framtidige etableringar på Børnes og i andre bygder. Nedlegging av Uskedalen brannstasjon vil etter vårt syn svekka beredskapen i heile kommunen, spesielt for Husnes og Rosendal ved større aksjonar.


Kommentarer / spørsmål til saksframlegg.

Vi stiller oss undrande til oppstillinga Samanlikning med andre brannvesen
Kvinnherad kommune er langstrakt med fjord og fjell, øyer og ferjestrekningar og det er naturleg at ein har fleire brannstasjonar enn dei kommunane som er nemt i denne samanlikninga.


Pålegg frå Arbeidstilsynet i 2016 der det vart avdekka til dels store manglar ved alle brannstasjonane i Kvinnherad kommune. Kvifor har ein ikkje sett i verk tiltak for å betra situasjonen på eit langt tidlegare tidspunkt?


Tidlegare handsaming:
I Formannskapet den 06.12.2018: Nytt framsett forslag vart samrøystes vedteken.
Kvinnherad formannskap vil be om utgreiing om det er mogleg å omgjera stasjonane i Uskedalen – Halsnøy – Åkra – Fjellberg til depot som sikrar lokal beredskap og tidleg innsats.


Formannskapet ber vidare rådmannen gå i ny dialog med Arbeidstilsynet med sikte på å få i stand løysing for å vidareføra dagens brannordning. Dette vert å leggja fram i ny sak for formannskapet. Har dette vore oppe som ny sak i formannskapet ?
Vi kan ikkje sjå at det er nemt noko om dette i saksutgreiinga til møte den 6 februar.


Kostnader: Ombygging av brannstasjonar.
Her viser ein eit oppsett med oppgradering av 5 brannstasjonar x 2,6 mill = 13 mill i alternativ 1. I alternativ 3 går ein for nedlegging av Uskedalen og Fjellberg og kostnadane er redusert til 3 x 2,6 mill = 7.8 mill.


Vi vil tru at det er snakk om ulike kostnader som må til på dei ulike brannstasjonane. Etter vårt syn bør kostnadane som legges til grunn vera eks mva.Vi synes saksutgreiinga ber preg av akkumulerte kostnader som følge av manglande vedlikehald og fornying av utstyr over lengre tid, samt pålegg frå Arbeidstilsynet i 2016.


Det er nemt at det ein vil spara på nedlegging av Uskedalen og Fjellberg brannstasjonar ca. Kr. 900.000 skal nyttast til tilsetjing av 1 person i fast stilling.
Får vi eit betre brannvern av det ?


Kvinnherad brann og redning har dei siste åra fått nye oppgaver med tanke på ulykker, livredning, (First respond» LHR – hjartestarter – opplæring frå Luftambulansen), ekstremvær, oljesøl og eit tettare samarbeid med politi og ambulanse. Desse tre etatane utgjer Kvinnherad kommune sitt beredskaps og redningsteam. Sist men ikkje minst har vi motiverte og gode brannmenn som saman med politi og ambulansetenesta gjer ein fantastisk jobb i lokalsamfunnet.


Vi saknar og ein uttale frå politiet og ambulansetenesta i denne viktige saka.
Vi har den tillit at de som folkevalde gjer beslutningar for brannstasjonane våre som ivaretar sikkerhet for liv/helse og materielle verdiar for innbyggjarane og bedriftene i heile kommunen.


Med vennlig hilsen
Eidsvik Eigedom AS - Prosjekt Konsult Kvinnherad AS - Kest Eiendom AS -
Brødrene Musland Maskin - AS Brødrene Hjønnevåg AS - S.Rødsten Bilforretning AS - HT Industri AS - Tveiten Maskin AS - Selstad AS - Dimmelsvik Bil AS - Slangeservice AS - Reins Maskinering AS - Gro`s Blomster - Arne J. Haugland Maskin AS - Uskedal Eigedom - MultiSolutions AS - EM Holding AS - Spar Uskedalen - Auto 88 AS - Uskedalen Utvikling - HMR Husnes AS

 
 

Tekst: Pressemelding

Foto/ nett: Kristian Bringedal

 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
25.09.2020
Har du salmeynskje - kom på Salmekveld onsdag 14. oktober kl. 18.00.
Soknerådet saman med kantor Eva Megyesi skipar til ny salmekveld onsdag 14. oktober kl. 18.00. Dersom du har salmeynskje, meld frå til Kristian Bringedal på e-posten: kristian.bringedal@gmail.com. Eller mobil: 915 31 487. Kyrkjekoret Nordsaang og kvartetten ÆRE syng. Eva Megyesi på orgel og klaver.

kb
24.09.2020
Fylkesmannen stadfestar vedtak om avslag i vegsak på Flatholm.
Karl Otto Gravdal klaga på vedtak i Forvaltningsutvalet i møte 11.03.20, sak 2020/21, om å sei nei i søknad om dispensasjon frå LNF krava for å laga tilkomstveg til fritidsbustad på Flatholm, gbnr.123/109. Fylkesmannen stadfestar vedtaket i Kvinnherad kommune, og seier med dette nei til søknad om dispensasjon. Fylkesmannen sitt vedtak er endeleg og kan ikkje klagast på. 

kb
24.09.2020
Maria Malmsten har nokre ledige songtimar på torsdagar.
Det er nokre ledige songtimar på torsdagar etter kl. 13.00. Maria Malmsten er songpedagog. Dette songtilbodet er for alle, ikkje berre for dei som syng i kor. Undervisninga er i Gamleskulen, i den perioden møterommet på Stemneplassen vert renovert. Interesserte: Ta kontakt på mobil 976 99 887.

kb
21.09.2020
Varsel om politiøving i Uskedalen.
I området Uskedalen vil det bli gjennomført ei øving for politiet onsdag 23. september. Øvinga vil vera synleg i sentrum, både med kjøretøy og personell. Trafikken vil stort sett gå som normalt. Grunnen til at øvvinga er lagt til Uskedalen, er tilgang til eigna øvingsobjekt.

Knut Olav Myklebust - koordinator for operativ trening, Vest Politidistrikt.
20.09.2020
Ny bokbuss - stopp ved Grano i morgon, måndag kl. 17.05
Den nye bokbussen er på plass. Bussen har alt vore på Uskedal skule med bokutlån til elevane. I morgon, måndag 21. september, er det lagt inn stopp i sentrum, ved Grano, mellom kl. 17.05 og kl. 17.30. Møt fram. Lån bøker. Lever inn bøker eller du kan tinga bøker for lån. Bruk bokbussen.

kb
18.09.2020
Jan Morten Myklebust - gjest i sofapraten i Nysæter kyrkje.
Nysæter kyrkje på Stord har eit fast innslag dei kallar I sofakroken. Tidlegare prest i Kvinnherad, Reidar Ådnanes, inviterer utvalde personar til prat om viktige spørsmål i livet. Tittelen i møte med flyhamnsef Jan Morten Myklebust ( frå Uskedalen ), er: Høgt og lågt - i medvind og motvind. Samtalen vil mellom anna handla om det å takla ulukker. Nysæter kyrkje - tysdag 29. september.

kb
17.09.2020
Anja Njøten Leite - nytilsett lærar på Uskedal skule.
Anja Njøten Leite er tilsett i den ledige stillingen på Uskedal skule. Det var stor interesse. Heile 15 personar var på søkjarlista. Anja har takk ja og vil ta til i den nye jobben med det fyrste. Det er rektor, Odd Steinar Arnesen, som fortel dette til Uskedalen.no.

kb
17.09.2020
Søk gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad innnan 13. oktober.
Det er fram til fristen 13. oktober høve til å søkja om gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Midlane skal gå til ålmennyttige føremål. Alle søknader skal fyllast ut og sendast elektronisk. Meir informasjon finn du på stiftinga si heimeside. www.kvinnheradstiftinga.no

kb
17.09.2020
Fornying av nettsida uskedalen.no.
Ei gruppe i Uskedal Utvikling gjer førebuande arbeid til ei fornying av nettsida Uskedalen.no. Bakgrunnen er ei kommunal løyving på kr. 30.000,- til profilering av Uskedalen. iDrift har det tekniske driftsansvaret og vil uansett fasa ut dagens modell, noko som gjer at ein må finna fram til ny modul med meir fleksible løysingar. Meir informasjon kjem i oktober.

Red.
16.09.2020
Hugs den viktige REFLEKSEN.
Det haustar, og det er verkeleg på tide å ta fram refleksvesten og andre refleksar.  Ein lesar melder at han i dag møtte to mjuke trafikantar, ein syklist og ein gåande, på kvar si side av vegen på eine brua i Uskedalen.  Begge var på rett side av vegen, men dei var svært vanskelege å sjå på litt avstand i grålysninga.

tid
Siste Nyhende
24.09.2020
Reguleringsplan - fyrste steget fram mot eit ferdig prosjekt.
Det er varsla oppstart av arbeidet med reguleringsplan for eit utvida aktivitetshus med klatrehall. Uskedal Idrettslag ved Klatregruppa inviterte til eit to timars informasjonsmøte, organisert som som stand, i går. Alt kl. 19.00 var naboar og andre intereresserte møtte fram for å få vita meir om innhaldet og prosessen. Det er rekna fire steg i sjølve prosjekteringa. Fase ein er reguleringsplan.
23.09.2020
Skonnerten IDEAL av Kristiansund i Storsund i dag.
Det var ei staseleg skute som i 15 tida i dag, onsdag 23, september, kom inn Storsund på sin seglas til Rosendal. IDEAL er kopi av skonnerten ROSENHEIM, bygd på Skaaluren Skibsbyggeri 1910. Det vart bygd fire farty av denne typen tidleg på 1900 talet. Originale teikningar frå perioden 1903 - 1910 er lagt til grunn, men bygginga er tilpassa dagens krav til styrke og passasjersertifikat.
23.09.2020
Melding om oppstart - invitasjon til møte om detaljregulering for Aktivitetshuset.
Uskedal Idrettslag, konsulentfirma Civitas og arkitekt frå Lala Tøyen inviterer til oppstartmøte/stand i kveld, onsdag 23. september kl. 19 - 21, som gjeld detaljregulering knytta til utbygginga av Aktivitetshuset i sentrum av Uskedalen. Det vel 10 dekar store planområde omfattar både offentleg og privat areal. Uskedal Idrettslag er forslagsstillar. Civitas AS er plankonsulent. Lala Tøyen er arkitekt og landskapsarkitekt.
22.09.2020
Ny bokbuss med tre stopp i Uskedalen.
Den nye bokbussen i Kvinnherad er på plass og har starta køyreruta for hausten. Uskedalen er lagt inn med tre plassar for stopp. Det er Uskedal skule, sentrum v/ Gamleskulen/Grano og Dønhaug Gardsbarnehage. Bussen er svenskbygd, frå Fellvings i Billesholm. Det er ei lita verksemd som har spesialisert seg på bussar for mobile tenestetilbod, som blodbankbuss, tannlegebuss og bokbuss.
22.09.2020
Gode helsingar til Carsten Mrusek - ny sokneprest i Uskedalen.
Carsten Mrusek er tilsett som sokneprest i Uskedalen, Ænes og Åkra sokn, førebels for eit år. På innsetjingsgudstenesta sist sundag vart det sagt fram helsingar med gode ynskje for den tenesta han skal gjera i vår norske kyrkje. Soknerådsleiar, Sigmund Myklebust, las brevet frå biskopen  Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Prosten i Sunnhordland, Svein Arne Theodorsen, henta orda frå 1. mosebok, kap. 32 om å leva i nåden og dela Guds ord med alle.
21.09.2020
Bruk 1,B på Skorpo - innspel til Kulturminneplan.
Ei gruppe på fem medlemer, som har arbeidd etter metoden Gjestebod, har sendt innspel til ny kulturminneplan i Kvinnherad kommune. Gruppa har samla seg om bruk 1, B på Skorpo, det som ofte vert kalla Tunet i det blå, etter tittelen på Herbrand Lavik sin roman på John Griegs forlag 1945. Arbeidsgruppa har vurdert den kulturhistoriske verdien ved å ta vare på gardsbruket etter at den siste eigaren, Johannes Hauge, døydde i 2019.
21.09.2020
Konfirmantåret startar med felles sykkeltur og samling på Varaldsøy.
Ni konfirmantar 2021, ikkje 10 slik vi har skrive før, vart presentert på gudstenesta i kyrkja i går. Alle, saman med foreldra, møtte fram. Namna vart lesne og kvar einskild fekk Bibelen i gåve frå Den norske Kyrkja. Etter gudstenesta var det orientering. Nytt er det at soknepresten i Kvinnherad, Kjersti B. Boge, tek konfirmantane med på sykkeltur frå Ølve til Varaldsøy med overnatting og undervisning i Hestviken på Varaldsøy.
20.09.2020
Audun Eik attvald som leiar i Kvinnherad Sogelag.
Audun Eik frå Uskedalen vart på årsmøte i Kvinnherad Sogelag attvald som leiar. Med seg i styret har han: Lars Jostein Røyrvik, Rita Martens Meyer, Borgny Særstein, Egil Steinar Tofte, Frøydis Fjellhaugen og  Margun Malmanger. Ny varamedlem: Astrid Haugse. Frå årsmeldinga 2019 tek vi med:
18.09.2020
To vikepliktskilt køyrde på i Uskedalen.
Skilt vert frå tid til anna rivne ned eller køyrde på. Litt uvanleg er det at dette skjedde med to vikepliktskilt i ei og same veke, eit på Seinsletto og eit i sentrum. Uskedalen.no kjenner ikkje til bakgrunnen, men reknar med det eit uhell i det vogntog, traktorar med hengarar eller lastebilar har svinga ut på Fylkesvegen.
Sponsorar
Rabben feriesenter
Eidsvik Eigedom AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Spar
Gros Blomster
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Renhold service
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Ospelunden
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Breiband
Stord Lufthamn
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
Grenda
Tysnes Sparebank
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS