Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Reisebrev 2 frå turen til Umbred i India.

19.01.2020
Klikk på bilete for full storleik
Elevane på skulen har skuleuniform.
 
India er eit stort land. Vi tok fly frå Chandigar til Nagpur. Vidare var det 1 time å køyra til Umred. Kjøreturen var treg for det var mykje vegarbeid. Effi David og sonen Moses henta oss. På hotellet var det stilt sidan det var etter midnatt. Effi fekk liv i personalet og vi fekk romma våre. Hotellet var 3 år gamalt og vi var dei fyrste utlendingane som var der. Personalet kunne ikkje eit einaste ord engelsk så vi måtte ha Effi som tolk. Han og famiien ordna alt.'Kvitingane' vekte oppsikt! Effi inviterte seinare personalet til å koma til skulen for å læra engelsk.
 

 
Borna har pynta seg til fest.

Neste dag vart vi henta til skulen. Styresmaktene tillet ikkje lenger born å bu på barneheimen. Dei som budde der vart flytta for 1,5 år sidan. Dei kom til fjerne slektningar som ikkje brydde seg om dei. Barneheimen vart då skule. Det er 43 born frå 3 til 8 år, t.o.m. 2. klasse. Komande år vert det utvida til 3. klasse. Skulen har veldig godt ord på seg så mange foreldre ynskjer at borna deira skal gå der. Dei har førespurnad om 200 ungar komande år! Foreldre som har råd til det betalar skulepengar, 200 rupi (ca. 25 kr.) for månaden. Dei som er fattigare slepp å betala. Det er jevt delt mellom gutar og jenter.

 
Reisefylgje frå Kvinnherad til India: F.v: Inger Elise Helgeland, Margunn Håland, Lina Håland, Eli Roseth Eik, Maria Larssen og Thor Jarle Bjelland.

I slummen i Malik Nagar er det skule med 30 born frå 4 til 9 år, der også både jenter og gutar. Borna i Umred har med niste. I Malik Nagar får borna mat på skulen. Etter skuletid i Malik Nagar kjem ei kvinnegruppe som lærer å sy. Borna hadde laga flott forestilling for oss og foreldra. Fleire foreldre hadde saman betalt for å leiga drakter til framsyninga. Foreldra var synleg stolt over kor flinke borna var - og born er born, nokre nekta å sleppa mammo si hand for å opptre. Dei vil freista sy drakter til seinare framsyningar. Det kan vera god trening for syklassen.


Søndagen var vi til gudsteneste. Vi forstod ikkje så mykje, men det var fleire kjende tonar. Margunn hadde ord for dagen. Ho er dyktig. Lina song. Stundesvis er det litt uro i området. Det er lov å ha gudsteneste, men for å verta merksam på eventuel uro var Moses utanfor kyrkja for å fylgja med. Vi sat i kyrkjehagen etter gudstenesta. Inger Elise ville utanfor porten for å ta bilete. Ein ung mann vart straks sendt etter henne. Ho skulle ikkje gå åleine, kvit og kvinne kunne vera fareg. Skikken er også at kvinner ikkje skal gå åleine.

Då Margunn var i Umred i 2019 hadde dei for fyrste gong Medical Camp i Malik Nagar. I år var det ny camp. 2 legar frå sjukehuset kom saman med sjukepleiarar og sekretærar. Ei lærerinne hjelpte også til. Der gjekk det unna, 138 pasientar på 2 timar. Dei fanga opp fleire alvorlege sjukdomar. Ei jente i 6 -7 årsalderen hadde hareskår og open gane. Det var rekna som eit under at ho hadde levd så lenge for ho kunne ikkje eta skikkeleg. Ho hadde aldri vore til doktor. No vert det opersjonar og livet vil ordna seg for henne. Etter campen besøkte vi sjukehuset, ei gamal avdeling med 10 mannsrom og ei heilt ny avdling. Til Margunn si glede var det reint og fint også på den gamle avdelinga. I fjor var det skikkeleg stank der.

Litt tid til handel var lagt inn. Det var mykje fint stoff og nydelege sariar. Sarien ser ut til å bli festantrekk, ikkje kvardagsplagg i seinare generasjonar. Ungdomane bruka mykje dongeribukser medan dei vaksne/eldre hadde sari som dagleg antrekk. For mange i Malik Nagar og Umred var vi dei fyrste kvite dei hadde sett. Eg har ikkje tal på kor mange selfiar vi var med på.

Flyet vårt vart kanselert så i staden for kveldsfly den 15. reiste vi frå hotellet kl. 06.00 og fekk ein heil dag i Delhi før flyet tok av mot Dubai og Norge kl. 04.00 den 16. Det var Lina, paret frå Husnes og eg som reiste heim. Margunn og Inger Elise skulle vera ei veke til. Tryggleiken er god. Ein slepp ikkje inn på flyplassane utan gyldig billett. Det er mykje overvaking. Eg lurde litt på kor grensa mellom overvaking og tryggleik gjekk. Politi og soldatar hadde vakt alle stader. Dei var tungt vepna men hjelpsame og greie. Flytida heim vart lenger enn planlagt sidan vi gjekk utanom Iran. Flykapteinen sa at det var for tryggleiken vår, ikkje for moro skuld.

Det var ein fantastisk flott og givande tur. Ein får verkeleg sjå landet på ein annan måte når ein reiser slik vi gjorde.


Tekst/foto: Eli Roseth Eik
Nett: Kristian Bringedal
Klikk på bilete for full storleik
Margunn Håland har ein sentral rolle i barneheimsarbeidet i Umbred.
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
09.07.2020
31,1 varmegrader målt 19. juni i år.
Det vart målt 31,1 plussgrader 19. juni kl. 00.00 i Korsneset i år. Det er den høgaste temperaturen så langt denne sommaren. Av dei som er med og leverer verdata til Grenda, var det berre Sæbøvik og Valen som hadde høgare temperatur, nemleg 31,9  og 31,2 gr. - begge målt 26. juni.

kb
09.07.2020
Fleire laksar på rundt 9 kilo.
Nettsida til det som var Uskedal Grunn- og elveeigarlag er nedlagd. Fangstresultata vert registrerte på Elveguiden.no.Denne finn de ved å klikka inn på Uskedal elveigarlag i venstre kolonne her på sida. Opninga og starten på årets fiske har gått etter oppsett plan. Det er registrert mykje sjøaure med fangstar opp mot 3 kg. Rekorden på laks i år ligg rundt 9 kg.  Bjørn Tønnesen fekk dan på Øvre Feet.  Runar Myklebust er hakk i hæl med ein laks på 8,9 kg. Nytt namn pe elveorganisasjonen er Uskedalselva Forvaltning SA.

kb
08.07.2020
Viktig melding til unge terrengsyklistar.
Sykling på stiar i terrenget er blitt svært populært.  Det er ein god aktivitet.  Det meiner også lesaren vår som går ein del tur på stiane på Hauglandsheio, og som kjem med eit viktig varsku til ungdommane som syklar der.  Dei har teke vekk store steinar, og det har ført til djupe holer i stien.  Dette er nok gjort for at stien skal bli betre å sykla på, men det er farleg for gåande og joggande. Lesaren fortel at enkelte hol er 25 cm djupe, og kan lett føre til beinbrot hos t.d. joggarar.  Lesaren seier at syklistane må fortsetja med aktiviteten sin, men det er viktig at dei enten legg steinane tilbake eller fyller i hola.

tid.
08.07.2020
NRK 1 programmet frå Skorpo gjekk i reprise.
Det populære TV programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu gjekk i reprise på NRK 1 i går kveld etter Kveldsnytt. Programmet er frå 2018 og syner familie- og arbeidslivet på gardsbruket i Vågen. Programmet, som vert produsert av NRK Sogn og Fjordane, har til vanleg høge sjåartal.

kb
06.07.2020
Eigaren til båten har meldt seg.
Eigaren til båten som var etterlyst tidlegare i dag, er funnen, og dermed  er det avklart at båten iikkje har noko med tjuveria søndag å gjera. Dette melder politiet.  Dei kan også melda om at dei har fått god oversikt av det som skjedde, og det meste av det som vart stole er komme til rette slik at det kjem tilbake til dei rettmessige eigarane.

tid.
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
Siste Nyhende
09.07.2020
Kartlegging som syner ras- og skredfaren i Uskedalen.
Eit TV innslag frå Kvestad i Hardanger har aktualisert kartlegginga som syner soner med gradert fare for skred og ras. På Kvestad går grensa for kritisk fare gjennom eit gardstun. Det føreligg også kart som syner skred- og rassoner i Uskedalen. Registreringa vil mellom anna vera avgjerande for vidare regulering og planarbeid for framtidig husbygging.
08.07.2020
Slåttekaren på idrettsbanane i Uskedalen.

Pål Ingmar Haugland, 15 år, er slåttekaren på begge idrettsbanane i Uskedalen. Jobben omfattar all grasslått ved Kunstgrasbanen i sentrum og kantslåtten på Heio. Pål Ingmar brukar ny plentraktor til dei store flatene. Kantslåtten tek han med eige utstyr.
07.07.2020
Drenering og nye massar før asfaltering.
Det er utført eit stort og omfattande arbeid ved Kunsgrasbanen dei siste veke. Musland Maskin har hatt fleire maskinar i arbeid med masseuskifting, drenering og planering før asfaltering i slutten av denne veka. Det er mellom anna midlar frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad som gjer det mogeleg å ferdigstilla ein ny del av prosjektet Gull av Grus. Løyvinga var på kr. 500.000,-
07.07.2020
Kjenner nokon til denne båten?
Frå tid til anna dukkar det opp ukjende båtar på båtplassene i hamna til Uskedal båtlag.  No har båten på biletet lege i hamna ei tid utan at båtlagstyret har kjennskap til eigaren.  Dei bed difor dei som har kjennskap til båten om å ta kontakt snarast.  Viss ikkje det gjev resultat, seier båtlagsstyret at dei vil ta kontakt med politiet for å undersøkja om dei kan hjelpa til med ei løysing.
06.07.2020
Tjuveri i Korsnes og Kleivadalsområdet.
I løpet av søndagen har ein god del eigendeler forsvunne frå ulike adresser i Korsnes og Kleivadalsområdet.  Uvedkommande har teke seg inn i naust, garasjar og andre stader og har stole ein god del gjenstander.  Noko er funne att ulike stader i området der det truleg har blitt lagra for seinare henting.  Fleire har observert ein ung mann i området søndag ettermiddag.  Fleire har meldt frå til politiet om saka.
05.07.2020
Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
- Dette året er det nye ungdommar som står klare til å ta mot gjestene på Rabben Feriesenter.  Dei flinke jentene som har vore der dei siste åra, har teke eit steg vidare i arbeidslivet, og campingeigar Magne Lorentz Heggøy fortel at han har tilsett fire flinke unge jenter.  Dei er alt godt i gang med arbeidet på feriesenteret.
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS