Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Omfattande registrering og merking av smolt i Uskedalselva.

04.04.2019
Klikk på bilete for full storleik
Smolten vert fanga med elfisking og plassert i fiskekorger merka med rett elvedel. Silje Elvatun Sikveland står i elva.
 
Det pågår ei omfattande registrering og merking av smolt i Uskedalselva i dag og i morgon. Heile sju forskarar frå Rådgjevande biologar er arbeid frå elevosen til Gavehølen. I morgon vert område utvida slik at heile elva er med i registreringa. Arbeidet vert gjort for næringa. Det er med andre ord oppdrettsnæringa som dekkar alle kostnader med feltarbeidet, innsamling av data, forsking og arbeidet fram til ferdig rapport. For at  registreringa skal  vera valid, må det vera eit visst tal på smolten som vert merka,- om lag 1000 fisk på to dagar. Basen for registreringa i dag var ved Dønhaughølen.
 

Rådgjevnade biologar i Bergen er eit kommersielt konsulentfirma som sel sine tenester til det offentlleg forvaltning og til private aktørar. Harald Sægrov er seniorforskar og er med i gruppa. Leiar for prosjektet og for gruppa er Bjart Are Hellen. Det handlar med andre ord om miljøovervaking og henta inn kunnskap som ofte har vore mangelfull til no.

 

Sægrov fortel at målet med arbeidet er å merka smolten, få lagt inn i buken ein sendar som sender signal til ei antenn når smolten går ut i sjøen og kva tid den kjem tilbake. Registreringa gjeld både for laks og for aure. Sjøauren, som overvintrar i ferskvatn, kan koma tilbake alt i sommar. Mest truleg kjem auren tilbake neste år. Laksen kjem tilbake neste år, alltid til si elv.

 
Klikk på bilete for full storleik
Aure- og laksesmolt vert målt, vogen og merka.

Framgangsmåten og metodikken er utprøvd forksing. I USA har ein jobba med merking og registrering av smolt i over 20 år, for å finna ut kva tid fisken går ut i sjøen og kva tid den kjem tilbake.

Eit anna viktig tema er å bruka modellar som bereknar lusepåverknaden. Lus spreier seg ut frå oppdrettsanlegga. Difor er det viktig å finna ut kva tid og kor er det mykje lus og korleis påverkar dette smolten.

 

Silje Elvatun Sikveland fortel oss om prosessen og dei ulike arbeidsoperasjonane.

 
  1. Smolten vert fanga med det ein kalla elfisking, frå ulike deler av elv
  2. Smolten vert sett i ventekar nummerert ut frå kor smolten var henta
  3. Smolten vert bedøvd med eit middel ein kallar Benzocain
  4. Måling av lengde og vekt
  5. Merking i buken og DNA prøve
  6. Oppvaking i sitt kar 
  7. Utsetjing frå sin plass i elva

Uskedalselva var i si tid ei aureelv. No har laksen teke over. Av 1000 smolt, er fordelinga om lag slik: 750 laks og 250 aure. Det kan vera stor variasjon frå år til år når det gjeld kor mykje smolt som overlever og kjem att,- ein stad mellom 2 til 15 %. Det har samanheng med klima, miljø og andre påverknader. Smolten på dette tidspunktet har ei lengde på 12 - 14 cm. Vekta er mellom 10 og 20 gram. Det hastar med å få gjort registreringa før den fyste smolten går ut i sjøen alt i april/mai månad.

 

Det er fire vassdrag med i denne registreringa. Det er Osvassdraget, elvane i Granvin, Mundheim og Uskedalen. Uskedalen har ei sterk laksestamme. Uskedalelva vert i fagmiljøet rekna som den nest beste lakseelva i Hordaland. Berre Etneelva er betre.

 
 

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal

 
 
Klikk på bilete for full storleik
Registreringa er nøyaktig og omfattande. På to dagar vert om lag 1000 smolt registrert og merka. Ingrid Wathne tek målingar, Conrad Blancik er skrivar.
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
17.01.2020
Meld frå om årsmøte.
Det er tid for årsmøte i lag og organisasjonar. Melding om årsmøte er viktig informasjon. Send oss ei melding og vi legg det ut som ei kunngjering.

Red.
16.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde fører Aarebrot tradisjonen vidare.
Jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde skal i helga halda Aarebrotførelesinga 2020, 1000 års rettshistorie på 200 minutt, i Aulaen på UiB. Til liks med Frank Aarebrot er Øyrehagen Sunde ein levande og engasjert formidlar. På 200 minutt skal Jørn dra linene frå mellomalderen i Bergen til dagens NAV skandale og riksrettssaka mot Donald Trump.

kb
16.01.2020
Årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 17. februar.
Dette er ei kunngjering om at Uskedal Friluftslag har sitt årsmøte måndag 17. februar kl. 19.00 på Stemneplassen. Medlemslaga har møterett med to utsendingar kvar. Leiar, to styrmedlemer og varamedlemer står på val. Bondelaget er valnemnd.

kb
15.01.2020
Ny runde med søknader til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
Søknader om gåver til allmennyttige føremål opnar tysdag 4. februar. Søknadstida er fram til tysdag 3. mars. Alle søkjer elektronisk. Meir informasjon på Facebook og på stiftinga si heimeside.

kb
14.01.2020
Opplæring i aktivitetskalenderen Friskus.
Onsdag 22. januar kl. 17.00 vert det skipa til infokveld og opplæring i friskus.com, på Rådhuset i Rosendal. Friskus er ein digital aktivitetskalender som gjer den enkelt å delta i og organisera frivillig arbeid. Alle må ha med eigen datamaskin. Meir informasjon finn du på kommunen sin heimeside.


kb
12.01.2020
PIONER 10 fots jolle funnen og sikra på Rød.
Torsdag i denne veka vart ein 10 fots PIONER funnen og dregen på land på Rød. Båten ligg på Helge Rød sin eigedom. Eigar kan sjå og henta båten der. Siste: Eigar har meldt seg.

kb
12.01.2020
Saka om brannstasjonen engasjerer.
Redaksjonen har moteke fleire kommentarar og merknader til saka om det som kan føra til nedlegging av brannstasjonen i Uskedalen. VI føl opp saka med å få fram ulike synspunkt. Dersom du har merknader, skriv kort og send til uskedalen.no@gmail.com

Red.
11.01.2020
Innsamlinga til Ukraina held fram.
Innsamlinga til Ukraina i regi av Tro - Håp - Kjærlighet stiftelsen held fram. Ring 971 47 851 for avtale om levering. Minst kr. 50,- pr. sekk som dekker felleskostnader.

kb
10.01.2020
Frøydis Gjuvsland - søkjar til rådgjevarstilling oppvekst.
Frøydis Gjuvsland ( 45 ) frå Uskedalen er ein av 11 søkjarar til stillinga som rådgjevar for oppvekstsektoren i 100 % stilling. Frøydis er utdanna lærar og har arbeidet sitt innan oppvekst i dag.

kb
10.01.2020
Stabile medlemstal i kyrkja i Kvinnherad.
Kyrkjekontoret melder at medlemstalet i Den norske Kyrkja i Kvinnherad er stabilt. 25 personar melde seg ut, 4 personar melde seg inn. Med mange kyrkjer i Kvinnherad, vil ein ikkje gå ut med tal for kvar sokn. Difor kjenner vi ikkje tala for Uskedalen.

kb
Siste Nyhende
17.01.2020
Ny garasje er snart på plass etter brannen.
Natt til 1. nyårsdag vart garasjen til Affi Eidsvik totalskadd i brann. Veka etter er tomta rydda. To veker etter vert det reist ny garasje på tomta. Snakk om tempo der alt går som smurt. Uskedalen.no var på plassen i går og fekk snakka med eigaren og snikrane frå Byggefirma Kjell Høyland.
16.01.2020
Tor Erik Eide er tildelt Forsvarsmedaljen.
Tor Erik Eide ( 45 år )  frå Uskedalen er i dag tildelt Forsvarsmedaljen. Markeringa var på Haakonsvern i Bergen og sjefen for Sjøforsvaret, admiral Nils Andreas Stensønes, stod for sjølve overrekkinga. Eit av kreteria for å bli tildelt Forsvarsmedaljen er minst 25 års teneste i Forsvaret. Tor Erik Eide gjekk inn i Forsvaret som 18 åring og har sidan vore i Kongens klede.
16.01.2020
To stormfloer på 24 timar, men ikkje rekord.
Ekstremveret Didrik vart oppgradert med raudt varsel i Sunnhordland. Vasstanden var 70 til 80 centimeter over det normale i går, onsdag. Dermed vart det ikkje rekord. På natta var lite vind, på dagen berre bris styrke. Så langt vi kjenner til er det ikkje gjort skade på bygg eller på andre installasjonar i strandsona.
15.01.2020
Nye veglys og trafikksikring i Korsneset.
Det vert montert nye veglys langs Fylkesvegen ved byggefelta Korsneset og Ospelunden. Tiltaket er ein del av arbeidet med betre trafikksikring.
15.01.2020
Stort engasjement i brannstasjonssaka.
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
14.01.2020
Uskedal Båtlag med opprop om å sjekka fortøyningane.

Ekstremveret Didrik vil slå til i natt med pålandsvind og vasstand 100 cm over den høgden du finn i tidevasstabellen. Uskedal Båtlag bed alle med båt i Båthamna sjå til at fortøyningane er gode. Alle må stramma opp slik at båten ikkje ligg og slår mot kai og uteliggjar.
14.01.2020
Vindturbinar i Uskedalsfjella ?

Regjeringa sine ungdomsparti stod fram i media med ynskje om vindkraftutbygging. Dette vart gjort trass i at Regjeringa har skrota og lagt bort samla Rammeplan for vindkraft i 13 aktuelle område. Eit av områda omfatta store deler av fjella i Kvinnherad, Sunnhordland og Haugalandet. Vidar Haugland skriv dette innlegget på Uskedalen.no:
13.01.2020
Oransje varsel for høg vasstand.
Det er varsla svært høg vasstand dei to neste dagane. Det vert rekna som oransje varsel. Då er situasjonen alvorleg. Difor må alle sjå etter om det er lause gjenstandar i strandsona. Det same gjeld for det som ikkje er fastbunde i naust og sjøhus. For dei som har båt på sjø, bør sjå etter om fortøyningane er gode. Høg flo kan gå opp mot ein meter over det som er vanleg.
12.01.2020
Uskedal Eigedom med planar om 9 bueiningar på Stølen.
Uskedal Eigedom  har godkjend reguleringsplan for bygging av bustader på Stølen, sentralt i Uskedalen. Arealet må reknast som indrefileten i Uskedalen med gangavstand til alle sentrale funksjonar som butikk, båthamn, skule/barnehage, badestrand, buss og kulturelle møteplassar. Les meir kva utbyggar skriv om dette prosjektet:
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS