Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Vonheim - ein av 160 søkjarar til Sparebank 1 midlar.
Dette er ein av to aktuelle punkt for boring etter grunnvatn ved Vonheim.
Det er innan fristen 12. mars søkt midlar frå Sparebank 1- stiftinga Kvinnherad for 30 mill. kr. Talet søkjarar på sju år er tredobla. Snittet på tildelte gåver har auka frå 120.000,- til 180.000,- pr. søkjar. Disponerte midlar på 7,5 mill. kr i år rekk til 25 % av søknadsmassen. Styret for forsamlingshuset Vonheim har søkt om støtte til innlagt vatn og nytt toalett- og sanitæranlegg.

19.03.2019
 
SELSTAD i Uskedalen er ein trygg og god arbeidsplass. Frå opninga med dagenes adm. dir Hans Petter Selstad og ordføraren i Kvinnherad ( Arkivfoto ).
SELSTAD treng fleire notbøtarar i Uskedalen.
SELSTAD søkjer etter nobøtarar til sin avdeling i Uskedalen. Det er erstatning for tilsette som har vald å gå over i anna jobb. Totalt har SELSTAD 8 tilsette i Uskedalen. Egil Pile er driftsleiar på SELSTAD sin serviceavdeling i lokala til Eidsvik Skipsbyggeri AS. Å vera notbøtar er eit eige fag og all opplæring vert gjort ved hovudkontoret i Måløy.
18.03.2019
 
Merethe Myklebust er ein av russen, 10 i talet, frå Uskedalen som brukar fritida si på kreftaksjonen.
Krafttak mot kreft med russen som bøsseberarar.
Den årlege kreftaksjonen Krefttak mot kreft vart gjennomført i heile Kvinnherad  dag. Russen var bøsseberarar og i Uskedalen var 10 ungdomar engasjerte i innsamlinga. Sju av ti overlever kreftsjukdomen i dag, men statistikken bak tala fortel kva kreft som enno har låg overleving. Innsamla midlar i år går difor til forsking og behandling av kreft der få overlever.
17.03.2019
 
Det blir ein flott konsert med svært dyktige musikarar i Uskedal kyrkje neste søndag.
Vi varmar opp til konsert!!
Neste søndag, 24.mars kl.18, vert det ein flott konsert i Uskedalen.   Det er dei dyktige kulturskulelærarane Kirill Zimin, Yuko Shuto og Dmitrii Kuzmin som skal opptre saman med gjestene Artur Zimin(7 år) og Avrora Zimina(5 år).  Medan vi ventar på konserten, kan vi kosa oss to opptak med kulturskulerektor Kirill frå ein stor konsert i St. Petersburg der han var solist i 2017.
16.03.2019
 
Røysterett for Alle står fram med eit nytt vårrepertoar.
Røysterett for Alle med eit variert vårprogram.
32 aktive medlemer - god musikalsk leiar - brukande fordeling på stemmene - eit godt styre - god stemning. Kva meir kan blandakoret Røysterett for Alle ynskja seg. Det må vea ein ideell situasjon for eit kor å møta og lovprisa våren når bakgrunnen er så god. Røysterett for Alle har fire viktige oppdrag i tida fram til Nasjonaldagen 17. mai.
15.03.2019
 
25 kummar er fornya og oppgraderte på Kjærlandssido.
Kummane på Kjærlandssido er fornya og sikra.
Arbeidet med oppgradering av vegkummane vert sluttført i denne veka. Berre noko finpussing og borkøyring av overskotsmassar stå att. Med dette er det reinska, justert og støypt rundt tilsaman 25 kummar frå Uskedal bru til Haugland. Entreprenør Hauge Forskaling har utført jobben på oppdrag frå Kvinnherad kommune.
15.03.2019
 
Fiberkabelen vert fiska over Holmsund. Edmund Tofte og Gunnar Vaage er klar til å ta imot.
Kvinnherad Breiband legg fiber til Holmen.
Det vert i denne veka ført fiber fram til Holmen. Uskedalen.no fekk i går vera med på kabelstrekk som både går i jord og i luft. Til no er det ein kunde som har tinga fiber på Holmen. Kabelen har kapasitet til å dekka 12 abonnentar. Kabelstrekket går over 750 meter og startar i ny nodestasjon ved Uskedal skule og går fram til eit koplingspunkt på Holmen. Kvinnherad Breiband brukar same taseen som for straum. Lågspenten til Holmen vart fornya for eit år sidan.
14.03.2019
 
Ivrige komande musikantar, (f.v.) Iver Hermann-Fossli, Thea M. Ulvenes, Kristoffer Enes, Nikolai Borgen Hermannsen, Emilie Åsheim Ingebriktsen og Ola Hermann-Fossli
God lyd i nye korpskometar!
Det var god lyd i skulen tirsdag då Uskedal skulemusikk inviterte til prøveblås for komande aspirantar.  Seks unge, lovande og forhåpentlegvis framtidige musikarar kom til samlinga, og alle saman fekk flott lyd i instrumenta.  Skulle det vera einkvan som av ein eller annan grunn gjekk glipp av samlinga, har dei framleis mulighet til å verta aspirantar den komande sesongen.
13.03.2019
 
Elin og Geir Enes syner fram kjøkken og anretningsavdelinga.
Kafe Hylleblomen skal vera klar til opning i palmehelga.
Elins Matgleder driv godt i Rosendal. Ei fantastisk sommardrift gjer at verksemda frå 1. mars har starta arbeid med klargjering av endå eit lokale, mest vegg i vegg med restauranten. Lokala vil få namna Kafe Hylleblomen og Restaurant Fiolen. Kafelokala skal vera klar til opning i palmehelga. Geir Enes gjer mykje av arbeidet sjølv. Lokale fima er leigd inn på fag som elektro og røyr.
12.03.2019
 
Soknerådet bed om hjelp til å finna fram til personar for val til nytt sokneråd i Uskedalen.
Må ha namn på lista til soknerådsvalet i september.
Valnemnda til Kyrkevalet 2019 har starta arbeidet med å finna namn på lista. Soknerådet er valstyret og skal innan utgangen av april ha ei liste klar med minst 10 namn. Valet er måndag 9. september. Frå 10. august det kan det gjennomførast førehandsrøysting. Til no har arbeidet med å få personar på lista vore lite vellukka. I verste fall må noverande sokneråd bed om samanslåing med Husnes, Valen og Holmedal.
11.03.2019
 
Positiv Hydroeffekt fører til at vasketenestene på KV vert dobla.
11.03.2019
 
Korps i god form, vinnarlukke og mykje godt attåt!
10.03.2019
 
Har reist som forkynnar i Misjonssambandet sidan 1980 talet.
09.03.2019
 
Prøveblås for aspirantar til skulemusikken.
09.03.2019
 
God drift og solid økonomi i Uskedal Båtlag.
08.03.2019
 
Lesarbilete
Notisar
18.03.2019
Uskedal Trelastlager vert seld.
Det er i dag gjort kjend at den tradisjonsrike verksemda Uskedal Trelastlager vert lagt ut for sal. Uskedal Trelastlager med eigar Tørris Myklebust starta trelasthandel på Eikelandet i 1929. Uskedal Trelastlager har vore i samanhangande drift i ein og same familie over fire generasjonar. Finn Guddal er dagleg leiar i dag. Meir informasjon kjem seinare.

kb
18.03.2019
Sau og Geit møte i kveld kl 19.30 i Gamleskulen.
Kvinnherad Sau og Geit inviterer til møte i kveld, måndag 18. mars, kl. 19.30 i Gamleskulen. Arne Oftedal frå Mattilsynet vert med. Han vil orientera om ny dyrevelferdslov. Veterinær Svein Rimestad informerer om den føreståande lamminga. Det vert også innlegg av Janne Alsaker.

kb
17.03.2019
Sundags VG på døra - ring: 400 58 372
Ynskjer du å kjøpa sundags VG og få avisa levert på døra, ja, då kan du ta kontakt med Oliver Enes på mobil: 400 58 372. Han har 20 aviser og sel i sentrum og i Korsneset. Han brukar om lag 2 - 3 timar på jobben. Meir informasjon med bilete kjem i eige innlegg.

kb
17.03.2019
Uskedal Bondelag til Voss på studietur.
Neste helg skipar Uskedal Bondelag til studietur til Voss. På laurdagen vert det synfaring på Bjørke, på gardsbruket til Ragnhild Tennebekk Bjørke og Olav Hjetland Bringedal. Før avreise på sundagen er det lagt inn omvisning og ei læringsøkt på Voss Jordbruksskule. Om lag 30 personar deltek på turen. Nortura og Felleskjøpet sponsar med m.a. mat for grilling i tunet på Bjørke.

kb
15.03.2019
Strandryddedagen vert 4. mai i år.
Den årlege strandryddedagen er lagt til laurdag 4. mai. Friluftsrådet Vest i samarbeid med SIM er ansvarleg. Det er løyvd midlar over statsbudsjettet til ryddinga. Uskedal Båtlag og Uskedal utvikling har vore engasjert før. Det same har Lerøy Sjøtroll vore med si rydding av marint søppel i område rundt Skorpo. Meir informasjon kjem når ein veit meir om den lokale organiseringa.

kb
14.03.2019
Ospelunden AS kjøper resten av tomtene frå Grunneigarlaget.
Ospelunden AS kjøper tilsaman 7 tomter av Grunneigarlaget i byggefeltet. 6 av tomtene har ein pris mellom kr.60.000,- og kr. 90.000,-. Eit større areal har ein kostnad på  2,6 mill, kr. Med dette har utbyggjar løyst ut alle tomtene med tilhøyrande areal i byggefeltet.

kb
14.03.2019
Karneval i Helgheim, tysdag 19. mars.
Fotballaget G14 ( Uskedal/Rosendal ) skipar til karneval i Helgheim tysdag 19. mars. Det er frammøte i to grupper: 1. - 4. kl.: kl. 17.00 - 18.30. 5. - 7. klasse: kl. 19.00 - 20.30. Det vert kåring av beste kreative kostyme. Elles vert det disco, limbo, konkurransar og sal av kaker, snacks og drikke. All inntekt går til kostnader med å delta på Norway Cup. Inngang: kr. 50,-

kb13.03.2019
Årsmøte i Idrettslaget, tysdag 19. mars i Gamleskulen.
Det vert årsmøte i Idrettslaget tysdag 19. mars kl. 20 i Gamleskulen. Det vert årsmøtsaker med årsmeldingar frå styret og frå alle aktivitetsgruppene. Noverande styre tek attval. Det same gjer andre valde medlemer i idrettslaget.

Dagsorden 

Årsmelding 2018

kb/hoø
13.03.2019
Kjerpeseth er søkjar til leiarstilling i Kvinnherad Energi.
Sven Ove Kjerpeseth (f. 1973) frå Uskedalen er ein av fleire søkjarar til leiarjobben i Kvinnherad Energi. Fire namn ligg ute, to har bedd om å vera anonyme. Kjerpeseth er elektroinstallatør i Vassnes Power AS.

kb
13.03.2019
Damevenene treng medlemer.
Ei fornya damevengruppe treng fleire medlemer. Damevenene ynskjer å gjera noko positivt for bygda. Det kan til dømes vera å få på plass Aktivitetsdagen igjen i båthamna. Gruppa har ny leiing og vil invitera alle interesserte inn i gruppa. Ta kontakt med Tone Huse Kristoffersen. E-post: tonehuse@icloud.com

kb
Eldre Nyhende
08.03.2019
Eli Roseth Eik - ny leiar i Uskedal Helselag.
Eli Roseth Eik vart på årsmøte vald til ny leiar i Uskedal Helselag. Med seg i styret fekk ho: Marian R. Hauso, Klara Bakke, Randi Myklebust Nybakk og Line Soltveit. Varamedlemer er: Lene Gjuvsland Skjelnes og Anne Guri Kildal. Helselaget kan syna til eit godt arbeidsår i 2018 med mange aktivitetar og tiltak. Medlemstalet er 96.
07.03.2019
Kalkutsleppet til Uskedalselva var eit uhell.
I ettermiddag i 16 tida vart det observert at Uskedalselva var kvit. Årsaka måtte vera eit utslepp utan at ein visste årsaka. No er det stadfesta at ved transport og fylling av kalk til Kalkstasjonen, har det skjedd eit ukontrollert utslepp. Tilsynsmann på Kalkstasjonen, Kåre Vetrhus, og leiar i Elveeigarlaget, Trond Lekva Myklebust, er informert og kjenner bakgrunnen for uhellet.
07.03.2019
Eit omfattande vegvedlikehald er ferdigstillt.

Utbetring av vassrøyr under Fylkesvegen ved nedkøyrsla til Beinavikjo vart meir omfattande og tok lengre tid enn det som fyrst var tenkt. Arbeidet tok til 10. januar og med nokre avbrot vart arbeidet avslutta med asfaltering i går. Kvinnherad Maskin har vore utførande entreprenør. Arbeidet er gjort på oppdrag frå Mesta.
06.03.2019
Stian Helland - ny sokneprest i Uskedalen.
Eit samrøystes bispedømeråd har tilsett Stian Helland ( f. 1972 ) som sokneprest i Uskedalen. Helland kjem frå Fitjar og har sin bakgrunn, før han vart prest, som næringsdrivande innan byggfag og boligutvikling. Etter 6 års studie og ferdig teolog har han vore tilsett som sokneprest i Ringsaker.
06.03.2019
MDG liste med Jostein Saghaug på topp.
Jostein Saghaug frå Uskedalen er ført opp som nummer ein på lista til Miljøpartiet Dei Grøne ved kommunevalet i september. MDG har kumulert dei tre fyrste på lista. Miljøpartiet har i dag ein medlem i kommunestyret. Partiet er i framgang på landsbasis med ei støtte på heile 6 %. Dersom framgangen held fram, vil MDG truleg få inn 2 - 3 folkevalde i det  nye K.styret.
05.03.2019
Klargjering for eit utvida industriområde på Børnes.
Eidsvik Eigedom AS  har starta arbeidet med klargjering for eit utvida industriområde på Børnes. I denne omgang gjeld det vel 50 % av arealet deira mot nord i grensa til Hjønnevåg og vegen ned til Børneskaien. Entreprenørfirma Musland Maskin har jobben med å rydda skog, reinska massane på fjellet og få massane køyrt på  godkjend fylling.
04.03.2019
Restaurerer naust som ein gong var ei uteløe.
Sigbjørn Rød og Tore Nordahl Pedersen restaurerer gamalt naust på Rød, i grensa til Bøkkerverkstaden. Naustet er eigentleg ikkje gamalt. Ei uteløe på bruk 4, Ytre Rød, vart riven for om lag 60 år sidan, flytta og brukt som naust. Alt grindverket, sperr og takheller er frå den gamle uteløa. Naustet har vore til nedfalls den siste tida. Med kyndig arbeid vert naustet vølt og vil stå fram slik eit gamalt naust skal vera.
04.03.2019
Dråpen ferjekiosk driv ut 2019.
Skifte av ferjeselskap i ruta Årsnes - Varaldsøy - Gjermundshamn fører til at Dråpen ferjekiosk truleg må innstilla drifta når året er ute. Fjord 1 godtek ikkje privat drift og ferja MF LÆRDAL, som skal gå i rute 2, vert ombygd og skal ikkje ha vanleg kiosk, truleg berre automatar. Dagleg leiar i Dråpen ferjekiosk. Ronny Lakselv, stadfestar dette overfor Uskedalen.no.
02.03.2019
Gamlevegen til Rød bør få eit løft og ny bruk.
Den gamle vegen frå Uskedalen til Sandvikjo i Dimmelsvik gjekk frå gamalt lengre oppe i lia. Tidleg på 1980 talet vart noko av traseen funnen fram og rydda. Med avtale med gunneigarane vart det sett i gang dugnader.og ein fekk gjort eit stort arbeid fram til innmarka på Ytre Rød. Då var det stopp. Traseen frå Anlaug Rød mot Ljosnes er godt synleg og vert brukt som gangveg i dag. 
Sponsorar
Ospelunden
S. Rødsten Bilforretning A/S
Spar
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Brødrene Hjønnevåg AS
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Renhold service
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS