Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Klargjering av nye lys til Julagrano.
Ståle Eik, Knut Steinsletten og Lars Myklebust godt i gang med monteringsarbeidet.
Når den staselege julegrana i Uskedalen vert tend for 57. gang den 1.desember kl.16, vil den vera pynta med flunkande nye lys.  Dette er blitt mogeleg etter ei flott pengegåve frå Sparebankstiftinga Kvinnherad på 70.000 kroner og ein solid dugnadsinnsats frå eldsjeler i Uskedal musikklag.  Det er musikklagsmedlemmer som i alle år har stått for pynting og vedlikehald.

11.11.2019
 
Oddbjørn Kroka syner fram den nye 2 mannsbustaden i Ospelunden som er klar for innflytting.
Ny 2 mannsbustad i Ospelunden er klar for innflytting
Ein ny 2 mannsbustad over to plan er klar for ferdigstilling i desse dagar. Den eine leilegheten er alt innflytta. Den andre skal vera ferdig i god tid før jul. Tomten til den neste 2 mannsbustaden er skoten ut og vert planert. Betongarbeidet startar i denne veka. Br. Musland har arbeidet med graving, sprenging, muring og planering. Kjell Inge Rørvik og Rune Enæs i Elite Snekkerservice har alt trearbeid. Røyr: Uskedal Røyr og Multiservice. Elektro: Kvinnherad Elektro.
11.11.2019
 
Konsertartist og forfattar Robert Smith-Hald signerer og sel bok til Kurt Haugland.
Nasjonal ølbok med eige kapittel om Humlepungen Ølbryggjarlag.
Robert Smth-Hald si ølbok på forlaget Cappelen Damm sel godt. Boka er i trykken med sitt 3. opplag. Boka kan kjøpast i bokhandelen på Husnes og i Rosendal. Robert Smith-Hald har drive med brygging i heile sitt yrkesaktive liv. Kontakten med Uskedalen tok til for over 10 år sidan. Eit oppdrag for Festidalen på Vertshuset førte til ein varig venskap med Anne Berit og Magne Huglen. Etter det vart det speling på Dønhaug og kontakt med det lokale bryggjarlaget.
10.11.2019
 
Bjørnar Gjerde Eik syner fram litt av all frukta som er hausta i 2019.
Kvalitet og god kontakt med kunden er viktig for eit godt eplesal.
Kvalitet og personleg kontakt med kunden er avgjerande for god omsetnad av eple frå Steinsletto. Bjørnar Gjerde Eik er enno ein gong godt nøgd med eplehaustinga. Heile fem tonn eple av ulike sortar er komne i hus. Mykje er alt seld. Det er rett nok før sortering. Ikkje alt er salsvare, men volumet er om lag det same som i 2018.
09.11.2019
 
Sentrale personar bak boka Kvinnheradsbunaden - ei kulturhistorisk reise. F.v: Bjarne Øymyr, Grethe Brundtland, Ingunn Eikeland, Inger Berge Eik, Åslaug Snilstveit, Kari Fedt Haugsbakk, Esther Falk og Lars Børge Sæberg.
To årsverk og fem års arbeid ligg bak praktboka Kvinnheradsbunaden.

Det var uvanlag godt frammøte til Omvikdalen Bygdekvinnelag si boklansering i Biblioteket i går kveld. Boka Kvinnheradsbunaden er ei kulturhistorisk reise og eit praktverk som dokumenterer den lokale klesdrakta frå folkedrakt til bunad. Boknemnda kan syna til to årsverk og fem års arbeid frå tanken kom opp til ferdig bok.
08.11.2019
 
Vegen mellom Friheim og Fjellandsbø er grusa og avretta. Grøftene er reinska.
Kvinnherad kommune tek vedlikehaldet på vegen til Fjellandsbø.
Det har lenge vore tvil om Kvinnherad kommune sitt ansvar for tilsyn og vedlikehald på vegen frå Friheim til Fjellandsbø. No er den 1,8 km lange traseen avretta og grusa. Grøftene på begge sider er reinska. Massane er mellom anna frest oljegrus frå arbeidet med Opsongersvegen på Husnes.
07.11.2019
 
Allehelgensdag er gudstenesta i kyrkjeåret då ein minnest og tenner lys for dei som døydde det siste året.
Allehelgensdag med musikk, song, dåp og tende lys.
Allehelgensdag eller Helgemesse, som det vart kalla før, er lagt til fyrste sundagen i november. Då er det gudstenste der ein minnest dei som døydde det siste året. Det vert gjort ved at namna vart lesne og lys tende i globen, for tilsaman 8 personar. Gudstenesta sist sundag var elles fylt av musikk, song og dåp. Dåpsbarnet med foreldra Margrethe Sæle og Stefan Hauge fekk namnet Madelen.
06.11.2019
 
Boklansering og konsert med Robert Smidt-Hald i Dønhaugkjedlaren på laurdag.
Boklansering og pubkveld på Dønhaug, laurdag 9. november.
Laurdag 9. november  kjem låtskrivaren, multikunstnaren, forfattaren, øldesigner og bryggjaren Robert Smith-Hald  til Dønhaugkjedlaren. Det vert lansering av den nye boka hans Godt ØL. Heile dagen vil ha tema ølbrygging ettersom Humlepungen Bryggjarlag vil ha bryggjardag på laurdag.
05.11.2019
 
Møteboka frå 1958 til 1961 ser truleg slik ut. Her er referatboka frå 1961 og i åra etter.
Uskedal Ungdomslag manglar ei møtebok i lagsarkivet.
Uskedal Ungdomslag har eit mykje godt komplett lagsarkiv med møtebøker, lagsbladet Daltrekk, rekneskapssbøker og viktig brevskifte, mellom anna frå utmeldinga av Noregs Ungdomslag ved nazifiseringa i 1942. No er det likevel slik at møteboka frå tidsperioden 1958 - 1961 manglar.
04.11.2019
 
Desse gutane sikra seg puljesiger og sluttspelplass.
G15-laget til kretssluttspel.
Vi kan gratulere G15-laget til Uskedal/Rosendal med ein flott fotballsesong.  Etter at dei laurdag vann 2-1 over Follese/Askøy/Hetlevik, gjekk dei heilt til topps i si pulje, og dei er no klare til å møta andre puljevinnarar til sluttspelkampar.  Vi kryssar fingrar og ønskjer dei lukke til i dei komande kampane.
03.11.2019
 
Ein pilot i Trusopplæringsprogrammet vart prøvd i Uskedalen.
02.11.2019
 
Den populære adventskalendaren er i salg.
01.11.2019
 
Guds fire døtrer og vår kristne og humanistiske arv.
31.10.2019
 
Treng meir pengar for å ferdigstilla prosjektet Gull av grus.
30.10.2019
 
Daltrekk og amatørteater- faste innslag på festane i ungdomslaget.
29.10.2019
 
Lesarbilete
Notisar
11.11.2019
Gåveutdeling frå SpareBank1-stiftinga Kvinnherad.
Onsdag 20. november er lag og organisasjonar på nytt inviterte til gåveutdeleing frå SpareBank1-stifitnga Kvinnherad i Kulturhuset Husnes. Samla søknadssum denne gongen er på heile 30 mill. kr. Innan fristen kom det inn 182 søknader. Vi er kjende med at det vert løyvd midlar til prosjekt i Uskedalen, men også at det er avslag på nokre søknader.

kb
11.11.2019
Meld inn kandidatar til Eldrerådet.
Innan fristen 24. november kan lag og organisasjonar melda inn kandidatar til Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Aktuelle namn kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no

kb
10.11.2019
Investeringsmidlar til Uskedalen klatre- og aktivitetssenter.
Ved rullering av K.delplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023 har Levekårskomiteen gjort vedtak om at det vert løyvd kr. 400.000,- i investeringsmildar til Klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen. Løyvinga gjeld for 2020. Løyvinga krev endeleg vedtak i Formannsskapet og Kommunestyret.

kb
10.11.2019
Jonny Lygre medlem i skule- og barnehageutval.
Jonny Lygre vart i Levekårsutvalet vald som kommunal medlem i Samarbeidsutvalet og Skulemiljøutvalet for Uskedal skule og Uskedal Barnehage. Valet gjeld valperioden på fire år.

kb
08.11.2019
Juelgrantenning sundag 1. desember.
Det vert julegrantenning sundag 1. desember med Uskedal Musikklag og andre innslag. Det er Lysmesse i kyrkja den same dagen. Difor vert det arbeidd med ei samordning og tider som ikkje kolliderer.

kb
07.11.2019
Minnelund ved kyrkja i Uskedalen.
I framlegg til investeringsbudsjett for 2020 og 2021 er det sett av midlar til minnelundar ved fleire kyrkjer i Kvinnherad. Uskedal kyrkje er ei av desse. På sikt skal det koma minnelund ved alle kyrkjene. Det vert gjort fordi fleire ynskjer kremering og nedsetjing av urne i staden for kistegrav. Denne meldinga er henta frå Grenda.

kb
06.11.2019
To på 100 år og var med på allsongen på Dill.
Rustne Menn fekk ei sjeldan oppleving på Dill i går, tysdag 5. november. Ei kjapp dame på 100 år kom med rullatoren sin og var med på allsongen. Ikkje nok med det. Den eine mannen i forsamlinga fortalde at han var 100 år om nokre veker. Mannen song godt og fann fram til rett song i bunken av ark, utan hjelp.

kb
06.11.2019
Overgang til Fylkesveg 500.
Ved overgang til Vestland fylke vil fylkesvegane få nye nummer. Fylkesveg 48 gjennom Uskedalen vert FV 500. Det er alt synleg ved montering av nye farts- og opplysingsskilt på vegen frå Uskedal bru mot Steinsletto.

kb 
05.11.2019
Sal av eple frå Steinsletto torsdag 7. november.
Det vert sal av eple frå Steinsletto torsdag i denne veka, ved Gamleskulen frå kl. 14.00 til kl. 16.30. Det er eple av sorten Aroma, 1. og 2. sortering. Prisen pr. kartong er kr. 150,- og kr. 120,-.

kb
05.11.2019
Rustne Menn med songprogram på Dill.
Rustne Menn deltek med songprogram på Dill på Halsnøy i dag, tysdag 5. november, kl. 11. Dill har sine faste seniortreff i kantinen på Halsnøy sjukeheim. Det er allsong og servering. Det er andre gongen denne gruppa er invitert til Halsnøy på dette arrangementet.

kb
Eldre Nyhende
28.10.2019
Eit trist syn møtte barnehagen i lavvoen på Skårhaug.
Eit trist syn møtte born og tilsette i Uskedal barnehage i dag då dei kom til trelavvoen på Skårhaug. Bygget har vore utsett for hærverk med tagging, knusing av flasker og øydlegging av inventar. Lavvoen har i alle år vore open for fri bruk for born, bygdefolk og tilreisande. Nokre gonger før har ein vore utsett for uønska åtferd, mellom anna hærverk på ovnen og at pulverapparat har vorte tømde.
27.10.2019
Ei familiegudsteneste med born og ungdom i sentrale roller.

For ei veke sidan, sundag 20. oktober, var det familiegudstenste med born og ungdom i sentrale roller. Gjennomføringa var ein del av trusopplæringsprogrammet med Fest på slottet, utdeling av bok/pakke til 4, 5 og 6 åringane og song av Emmie og Runa frå Singing Tweens. Dåpsbarnet denne gongen var Åge Korsvold.
26.10.2019
Nye skilt vil forenkla fartsforståinga i Uskedalen.
Torsdag var MESTA på plass for klargjering av tre nye skilt som skal forklara og forenkla fartsforståinga i Uskedalen. Det vart laga fundament for skilta, som vil vera på plass innan kort tid. Plassane er på Fitjaflatene, ved Eikebrua og i Buasvingen. Statenes Vegvesen skal ha ros for rask reaksjon og forbetring etter at dette vart påpeika i media og meldt som eit fartsproblem. 
25.10.2019
Arvid Rongve er tildelt midlar til demensforsking.
Overlege Arvid Rongve i Helse Fonna er tildelt 20 millionar kroner til forsking på demenssjukdom. Rongve kjem frå Voss, men har morsslekta si frå Eik i Uskedalen. Sjølv har han sin faste ferieplass i Uskedalen. Forskinga hans skal mellom anna sjå på om eksisterande medisin har effekt på demenestypen DLB. Det er Helse Fonna som melder dette på sine nettsider.
24.10.2019
Uskedalen var sterkt representert i Rosa Marsj markeringa på Husnes.
Rosa Marsj aksjonen på Husnes 19. oktober var ei støtte til Brystkreftsforeningen. Uskedal Helselag var sterkt representert på markeringa med deltakarar i marsjen og økonomisk støtte, kr. 5.000,- Samlinga var ved Kultuskulesenteret og alle var rosakledde. Totalt vart det seld 420 billettar og med pengegåve frå SpareBank1-stiftinga Kvinnherad kom det inn over kr. 155.000,- til kreftsaka.
24.10.2019
Frå det nasjonale til det internasjonale på haustfesten i ungdomslaget.

Sist laurdag fekk 100 gjester vera med på ein tradisjonell haustfest i eit frilynd ungsomslag med kor, korps, tale, Daltrekk, sceneinnslag og matøkt i kjellaren. I tidlegare, Ingvard Havnen, sin tale fekk alle høyra frå livet hans frå internasjonalt arbeid med fredsmeklingar, delelineforhandlignar i Baretshavet og statsbesøk. Alt i studietida hans var han tilsett i sportsredaksjonen i NRK og mange vil hugsa han som skøytekommentator saman med Knut Bjørnsen i tida etter Per Jorset.
23.10.2019
31. oktober er fristen for innspel til Kommuneplanen.
Samfunnsutviklar Hildegunn Furdal bed oss senda innspel til kommuneplanen Kvinnherad 2050 innan 31. oktober. I høyringsfasen har vi høve til å senda merknad. Innspel innan fristen går ut har langt sterkare verknad enn merknad. Det er no ein har høve til å påverka ein plan. Eit 20 tals menneske møtte fram til det opne møte i Gamleskulen i går kveld.
22.10.2019
Kvinnherad 2050 og Uskedalen i framtida - møte i kveld, tysdag 22. okt.
I kveld, tysdag 22. oktober, vert det ope møte i Gamleskulen kl. 19.00. Tema er Kvinnherad 2050 og Uskedalen i framtida. Avdeling for samfunnsutviklig i Kvinnherad kommune vert med på møte. Alle innspel og merknader vert registrert og lagt til grunn for Uskedalen sine ynskje i den nye Kommuneplanen. Kom og ver med og sei noko om samfunnsutviklinga i Kvinnherad og i Uskedalen.
20.10.2019
102 år og var på haustfesten i ungdomslaget.
Haustfesten var historisk. I Uskedal Ungdomslag si 131 år lange soge har det aldri vore ein person på 102 år på ein fest, slik vi opplevde på laurdag. Klara Døssland, 102 år tysdag 15. oktober, melde seg på og kom saman med døtrene Astrid og Kirsten på haustfesten i Helgheim. Ikkje nok med at ho var på programmet og maten. Klara var like godt med på dansen fram mot midnatt.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS