Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Hus og bustader som vert selde i Uskedalen.
Einebustad med adresse Uskedalsvegen 703 er eit av tre salsobjekt på Tveitane.
I ein oversikt i Kvinnheringen nyleg kom det fram at 6 hus/bustader ligg ute for sal i Uskedalen. Tre av desse ligg på Tveitane langs Uskedalsvegen, del av tremannsbustad ligg i Halsabrotet 7B og del av tomannsbustad ligg i Ospelunden 9A. Det har til tider vore god omsetnad på husvære i Uskedalen. Det som er av leilegheter, er delvis utleigd i samband med Hydroutbygginga på Husnes.

17.01.2019
 
Uskedal Idrettslag toppar lista i Uskedalen av åtte organisasjonar som vert overført midlar frå Norsk Tipping.
kr. 180.000,- av grasrotmidlane til Uskedalen.
Knappe kr. 180.000,- av Grasrotmidlane går til 8 ulike laga og organisasjonar i Uskedalen. Midlane kjem frå Norsk Tipping. Dersom laget er registrert i Frivilligregisteret, kan 7 % av det tipparen spelar for gå til eit lokalt lag. I Uskedalen er det åtte organisasjonar som vert overført midlar for 2018. Uskedal Idrettslag toppar lista med ei løyving på kr. 91.332,- frå tilsaman 136 brukarar. Minst overføring er det til Uskedal Friluftslag med berre ein tippar.
15.01.2019
 
Trass endringar i tenestetilbodet vil truleg Hagetunet halda fram med å ha ein viktig funksjon for eldre og funksjonshemma i lokalsamfunnet.
Kommunen inviterer til Dialogkafe i Helgheim, onsdag i denne veka.
Representantar frå Uskedal Helselag og Uskedal Utvikling vil vera med på Dialogkafe i Helgheim, onsdag 16. januar på dagtid. Det er Kvinnherad kommunen som inviterer til samlinga som vil ha fokus på den eldre delen av befolkninga. Dialogkafeen vert skipa til for å få innspel til arbeidet med ny kommunedelplan for omsorg, helse og sosiale. Det som før har vore delplanar, vil no bli samla i ein felles helse- og sosialplan.
14.01.2019
 
Brille funnen og er teken vare på.
Brille funnen og teken vare på.
Brille er funnen på gangvegen mellom Hagetunet og busslomma. Vi har skrive om dette før, men ingen har henta brilla som vart hengd opp i gjerde på ein godt synleg plass. Brilla med snor ligg i etui. Det kan vera barnebrille.
13.01.2019
 
Dåpsbarnet i dag fekk namnet Ludvig Ludvigsen Landa, her saman med broren Tage, presten Arne Nataas og mor og far, Kristine Ludvigsen og Christian Landa.
Vikarpresten la inn ei læringsøkt for borna om dåpen.
Tidlegare sokneprest i Røldal, Arne Nataas, er prostiprest og vikar i prestetenesta i Uskedalen fram til ny sokneprest er på plass. I dag på 2. sundag i Openberringstida fekk kyrkjelyden eit møte med Nataas gjennom gudsteneste, dåp og nattverd. Dåpsbarnet Ludvig vart døypt på det som vert omtala som Jesus sin dåpsdag. Ikkje nok med det: Borna i kyrkja i dag fekk ei oppleving og eit minikurs om kva som må til for å gjennomføra ein dåp.
13.01.2019
 
Puerto De Mogan er ein vakker by med kanalar og torgdag kvar torsdag. Her vil ein truleg møta mange kjende andlet i vekene framover.
Den store utreisedagen for sydentur til Gran Canaria.
Gran Canaria er eit populært reisemål for mange uskedelingar. Berre i dag har 10 personar frå eller med nær tilknyting til bygda avgang frå Bergen eller Stavanger med fly med Las Palmas som destinasjon. Talet på dei, som store deler av vinteren bur fast på øya, er om lag det same. I vekene framover kan ein såleis rekna at 20 uskedelingar feirerer i dette område.
12.01.2019
 
Overgangen Linda Øen til Anita Lykkja som kulturkonsulent er no iverksett. F.v: Linda Øen og Anita Lykja.
Synfaring på Rød og Haugland med ny kulturkonsulent
Ny kulturkonsulent etter Linda Øen er Anita Lykkja. Lykkja kjem frå Valdres, men har i mange år vore kulturkonsulent i ein av dei mange kommunane på Helgelandskysten. Ho tok til i stillinga på nyåret og brukar dei fyrste vekene på å gjera seg kjend i Kvinnherad. Linda Øen, som no er tilsett som direktør på Sunnhordland Museum, var  med på synfaringa i Uskedalen, dette for å letta overgangen og innføringa i mange saker for Anita Lykkja.
11.01.2019
 
Stian Helland er den einaste søkjaren til soknepreststillinga i Uskedalen.
Stian Helland er søkjar til prestestillinga i Uskedalen.
Stian Helland ( f. 1972 ) er søkjar til soknepreststillinga i Uskedalen. Helland kjem frå Fitjar og har sidan 2014 vore sokneprest i Ringsaker. Han har utdanninga si frå Det Teologiske Menighetsfaktultet ( MF) 2008 - 2014. Stian Helland kan syna til ei brei erfaring frå yrkeslivet og frå kyrkjeleg og kulturelt arbeid.
10.01.2019
 
Det er Kvinnherad Maskin med Michael Stensletten som har oppdraget for MESTA med å utbetra skaden i vegen.
Utbetring av Fylkesvegen ved Sagbekken.
Det har lenge vore ei generande dump i vegen der den gamle Sagbekken går i røyr under Fylkesveg 48. No vert skaden utbetra. Det er Kvinnherad Maskin som gjer jobben på oppdrag for MESTA. Årsaka til skaden er truleg brot på hovudrøyra som igjen har ført til søkk i vegbanen.
10.01.2019
 
Lars Johan Myklebust til ny spennande jobb i Viking. Her saman med Yngve Myhre på kunstgrasbanen.
Lars Johan Myklebust - frå Dubai til Viking, Stavanger.
Lars Johan Myklebust ( 37 år ) er klar for ny jobb i fotballklubben Viking i Stavanger. Han vert leiar for Viking sitt nye samarbeidsprosjekt med å løfta fotballen i regionen. Målgruppa er nye trenarar for samarbeidsklubbane rundt Viking. Lars Johan har i ein to års periode vore med i drifta av eit fotballakademi i Dubai Sports City, mellom anna opp mot 1500 elevar.
09.01.2019
 
UIL samarbeider med Folgefonna Opp om Norges Cup-løp.
07.01.2019
 
Kvinnherad har fått sitt internasjonale kor.
07.01.2019
 
Julebukkane syng og har ei fin framferd.
06.01.2019
 
Julebukkane kjem i kveld på trettande dagen.
06.01.2019
 
Vann Storsenteret sin peparkakehuskonkurranse.
03.01.2019
 
Lesarbilete
Notisar
17.01.2019
Kommunen, bygdelaga og utviklingsselskapa.
Kva rolle og funksjon skal kommunen ha i høve til bygdelag og utviklingsselskap ? Kvifor er Kvinnherad kommune medlem i og har luter i Rosendal utvikling og ikkje i Uskedal utvikling. Det er det som er spørsmålet i sak i F.skapet i dag. Rådmannen rår til utmelding og at det er lik praksis overfor alle bygdeutviklingslaga i kommunen.

kb
17.01.2019
Berre ein uskedeling på Krf-lista.
Krf har no klar listeframlegget til kommunevalget til hausten. På lista finn vi berre ein uskedeling. Det er Knut Olav Myklebust(42) som er plassert som nr. 19 av dei 21 kandidatane. På topp er som venta Marit Årthun frå Åkra. Ho er også den einaste kumulerte. Lista vert endeleg vedteken under nominasjons- og årsmøtet i Rosendal 4.februar.

tid
15.01.2019
Årsmøte i Sogelaget er lagt til Uskedalen.
Årsmøte 2019 i Kvinnherad Sogelag er lagt til Uskedalen. Møtedato er laurdag 27. april. I forkant av sjølve årsmøte vert det føredrag, synfaring og gjesting med bakgrunn i eit tema som høver med plassen. Styremedlem Audun Eik er med i førebuingsnemnda.

kb
15.01.2019
Sagbekken - ikkje Saghaugbekken.
Ein lesar har merka seg det Uskedalen.no skreiv om vegutbering på Fylkesvegen ved nedkøyrsla til Beinavikjo. Rett namn på bekken skal vera Sagbekken, ikkje Saghaugbekken. Takk for merknad.

Red.
14.01.2019
Opningstider for Elins Matgleder, Rosendal
Elins Matgleder, Rosendal startar opp etter juleferien torsdag 17. januar kl. 11.
Nye opningstider er:
Torsdag - laurdag: kl. 11 - 17.
Sundag: kl. 14 - 18.

kb
14.01.2019
Skirenn til helga.
Med lovande vermeldingar ser det ut til at det planlagte skirennet i langrennskarusellen søndag kjem til å gå som planlagt.  Rennet går i klassisk stil, og det er UIL som er arrangør. Påmeldinga er opna, og det kan gjerast HER.  Arrangørane oppfordrar alle til å nytta høve til å vera med i trimklassen.

tid.
13.01.2019
Møte om framtidig eldrepolitikk, tysdag 15. jan. kl. 18.
Helselaga Seimsfoss, Rosendal og Løfallstrand inviterer til møte om framtidig eldrepolitikk i kommunen. Uskedal helselag er invitert og vil delta på møte. Møte er ope for alle og vil ha fokus på tiltak for eldre i åra framover. Møte er i Rosendal samfunnshus tysdag 15. januar kl. 18.00.

kb
12.01.2019
Gudsteneste med vikarprest Arne Natås.
Gudstenesta denne helga er ved vikarprest i Sunnhordland Prosti, Arne Natås. Natås har før vore sokneprest i Røldal. Det er nattverd. Gudstenesta i Uskedal kyrkje er kl 11.

kb
12.01.2019
Vasslekkasjen er lokalisert, men ikkje med nøyaktig funnplass.
Vasslekkasjen er lokalisert til Korsneset Byggefelt, men ein veit framleis ikkje nøyaktig plass. Difor bed leiar i Uskedal Vassverk alle om å sjekka vassinntaket til husa sine. Alle med naust og uthus må vera særleg merksame, høyra om det er sus i røyrane eller om det er ein synleg lekkasje i tunet eller i vegen. Det renn ut 3 liter pr. sekund. Ta kontakt med Hans Reidar Kjærland på mobil: 997 01 819

Uskedal Vassverk
11.01.2019
Gundersen sluttar som trenar for Rosendal/Trio sitt damelag.
Kvinnheringen skriv i dag at Tor Gundersen ikkje held fram som trenar for Rosendal/Trio sitt damelag. Tor Gundersen har i mange år vore engasjert som trenar for ulike fotballag i Kvinnherad.

kb
Eldre Nyhende
03.01.2019
Stor merksemd om Uskedalen i vekeblad og båtmagasin.
Vekebladet Hjemmet med over 460 000 lesarar hadde nyleg reportasje frå Vågen på Skorpo. På fleire sider fekk heile Noreg eit møte med familien Anja Strüter og Ole Kristoffer Vågen. En fantastisk reise er tittelen i Hjemmet. På våren kjem båtmagasinet Båtens Glede med oppslag om Uskedal Båtlag og båthamna. Innlegg i landsdekkande media som NRK og magasin har stor marknadsføringsverdi for Kvinnherad og Uskedalen.
02.01.2019
90 år og på julafest i Danselaget i Herand.
Trygve Haugland frå Uskedalen var ein av fire over 90 år som deltok på Danselaget i Herand sin julafest i romjula. Med 100 gjester i salen var det mange ivrige dansarar frå Kvinnherad. Seks av dei kom frå Uskedalen og er fast med på danselaget sine dansekveldar i Herand Grannahus. Johan Haugen, som mange minnest frå skyssbåten Fjordclipper, er leiar i laget.
31.12.2018
Nyttårshelsing frå barneheimen Umbred i India.
Margunn og Sigmund Håland er frå Noreg med på drifta av barneheim og skule for fattige born i landsbyen Umbred som ligg 50 km sør for Nagpur. Margunn og Sigmund er foreldra til tidlegare soknepresten i Uskedalen, Lina Håland. Frå Umbred kjem det julekort med nyttårshelsing til soknerådet og til alle i Uskedalen som hjelper med økonomisk støtte.
30.12.2018
Svar på søknad om trafikksikring i Korsneset/Ospelunden.
I november sende Uskedal utvikling søknad til Kvinnherad kommune om strakstiltak for å sikra overgang og kryss frå Fylkesveg 48, Uskedalsvegen, til byggefelta Korsneset og Ospelunden. Søknaden var underskriven og støtta av alle som bur i byggefelta, av Uskedal Oppvekstsenter, Korsnes Vel og av Uskedal Idrettslag. Uskedal utvikling har motteke svar som skisserer vidare saksgong fram mot ei løysing.
29.12.2018
Terminlista for langrennsesongen er klar.
I romjula møttest representantar for skigruppene i dei ulike idrettslaga i kommunen, og då vart terminlista for dei lokale langrenna endeleg fastsett.  Det er no bra aktivitet både i Omvikdalen, Rosendal, Ternen i tillegg til Uskedalen så slik sett skulle det liggja godt til rette for ein aktiv og god sesong.
28.12.2018
90-årig historieforteljar og munnspelar sentral i flott julefest!
Den tradisjonsrike julefesten i Vonheim vil bli hugsa ekstra godt dette året.  I tillegg til dei faste gode innslaga, bidrog 90-årige Trygve A. Haugland i to programpostar som publikum sette svært stor pris på.  Den fullsette salen fekk oppleva han både som munnspelar og som formidlar av historia til Vonheim og til denne festen.  Elles var det mykje kjekt på programmet på festen.
28.12.2018
SELSTAD med rekordsal sju år på rad.
Måløyverksemda SELSTAD med servicestasjon mellom anna i Uskedalen har levert rekordsomsetnad i seks strake år og 2018 vart det sjuande i rekkja. Omsetnaden i år vil auka med om lag 20 %. No treng verksemda fleire medarbeidarar og har mellom anna ledige stillingar innan eksportsal innan fiskeredskapar.
26.12.2018
Klart for den mest tradisjonsrike julefesten i Uskedalen.
For nokre tiår sidan var det tett mellom dei tradisjonelle julefestane her i bygda.  Seinare har ein etter ein falle frå, men fjerdedagsfesten i Vonheim på Haugland held stand!  Denne festen i forsamlingshuset for Haugland og Musland er utvilsomt den mest tradisjonsrike julefesten som vert arrangert i bygda, og framleis er den så populær at den samlar fullt hus.  På festen i år får vi høyra glimt frå denne festen si lange historie.
25.12.2018
Travel advents- og førjulstid i barnehagen.
Her er ein stemningsrapport frå adventstida i Uskedal barnehage. Rapporten er i form av bilete og med barnehagen sin eigen song på tonen Når nettene bir lange. Bileta høver godt til teksten i songen.  Les meir om kva bileta skildrar:
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Spar
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Brødrene Hjønnevåg AS
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Renhold service
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS